Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Mangony tohumlaryndan ösdürip ýetişdirmek

Tohumlaryň gögerijiliginiň ýokary bolmagy üçin ýaňy ýygylan tohumlary ekmek gerek. Tohumlary takmynan 20–25 °C temperaturaly ýerde, suwda 2–6 sagat ezip goýmaly.

Tohumlary ezip goýanyňyzdan soňra topraga (ýeňil, çägeli toprak) ekmeli we temperaturanyň 20–25 °C-den pes bolmazlygyny üpjün etmeli. 1–3 hepdeden baldajyklary çykyp başlaýar. Ýaşajyk mangolar güneşli ýerde saklanmalydyr.

Eger siz tropiki ýerde ýaşaýan bolsaňyz, mangony göni bagda hem oturdyp bilersiňiz. Emma siz köplenç sowuk bolýan ýerde ýaşaýan bolsaňyz, mangony içerde ýa-da teplisada saklasaňyz gowy bolar.

««« Öňki makala: Kalimantan mangosy, Kasturi (Mangifera casturi) Indiki makala: Pepino ýetişdireliň »»»

Penşenbe 17.12.2009 22:17 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.