Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Hindi bugy Pongamia pinnata

fotosurat

Pongamia pinnata

Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) kösükliler maşgalasyna (Fabaceae) degişli, Hindistandan gelip çykan, köplenç Günorta-Gündogar Aziýada ösdürilýän we ýapraklaryny düşürýän agaçdyr.

Ol 15–25 metre çenli ösýär we ullakan ýokarky püri bolýar. Ak, gülgüne ýa-da goýy gyzyl reňkli, ýakymly ysly güller bilen gülleýär.

Bu görnüş ýokary temperatura we güýçli gün ýagtylygyna, şeýle hem güýçli kök ulgamy bardygy üçin guraklyga çydamlydyr. Tebigatda ol çägesöw, daşly we hek daşly topraklarda ösýär. Ýöne ony topragyň köp görnüşlerinde, şol sanda şor toprakda-da ösdürip bolýar. Köplenç bu agajy ýelden goranmak üçin gurak sebitlerde ýa-da kölege bolmagy üçin şäherlerde ekýärler. Onuň gabygy inçe kendir we urgan öndürmek üçin ýa-da zäherli balyklar sebäpli döreýän ýaralary bejermekde ulanylýan gara rezin öndürmek üçin peýdalanylýar. Howa azotyny saklap bilýändigi sebäpli, ol ýokumly maddalary az bolan ýerlerde topragy baýlaşdyrmak üçin oturdylýar. Ösümligiň zäherlidigine garamazdan ol lukmançylykda ulanylýar. Ösümligiň suwunyň we ýagynyň antiseptik täsiri bar. Çigidinden alynýan ýag çyralar üçin, şeýle hem sabyn we ýaglaýjy maddalary öndürmekde ulanylýar. Häzirki wagtda biobenzin üçin goşundy hökmünde ulanyp bolýandygy sebäpli, onuň ähmiýeti artýar.

««« Öňki makala: Hindi lotosy (Nelumbo nucifera) Indiki makala: Pinus kesiya sosnasy »»»

Anna 11.12.2009 07:02 | Print | Ekzotik ösümlikler

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.