Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Ähli makalalaryň arhiwi

Bu ýerde siz türkmen dilinde ýazylan Botanix žurnalynyň ähli rugsat berlen makalalaryny tapyp bilersiňiz.

Category: Ähli Ekzotik ösümlikler Gazon Kömelekler Palmalar Suw we batga ösümlikleri Zyýan berijiler Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Author:

Kategoriýa: Suw we batga ösümlikleri

Suw we batga ösümliklerini ýetişdirmek hakda makalalar

Hindi lotosy (Nelumbo nucifera)

fotosurat

Lotos güli

Hindi lotosy (Nelumbo nucifera) – bu örän täsin, mistiki, çal-ýaşyl reňkli öl bolmaýan ýapraklary we gülgüne gülleri bolan suwda ösýän ösümlikdir. Buddistler ony dini däp-dessurlaryny berjaý edenlerinde ulanýarlar. Ösümlik iýmit hökmünde ulanylýar (esasan-da tohumy we ýer hozy ulanylýar). Ol ähli Günorta-Gündogar Aziýada dürli tagamlary bişirmekde ulanylýar. Bu ösümlik batga ösümligi bolup, ony kuwşinka ýaly ösdürip bolýar. Bizde lotos ýetişdirmek kyn däl, diňe ony nähili ýetişdirmelidigini bilmek gerek.

Penşenbe 10.12.2009 14:01 | Print | Suw we batga ösümlikleri, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Yrym edip dört ýaprakly marsiliýa (Marsilea quadrifolia) ösdürýärsiňizmi?

fotosurat Dört ýaprakly marsiliýa (Marsilea quadrifolia) dört ýaprak görnüşindäki ýapraklary bolan ösümlikdir – paporotnikdir. Ösümlik – paporotnik we dört ýaprakly sözleri biri-birine gabat gelmeýär, şeýle dälmi? Tersine, bu sözler adaty bolmdyk, dekoratiw we bagbançylykda belli bolmadyk ösümligi aňladýar.

Sişenbe 1.12.2009 06:49 | Print | Suw we batga ösümlikleri

Continue: 1-2 Arhiwiň ýokarsyna

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.