Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Ähli makalalaryň arhiwi

Bu ýerde siz türkmen dilinde ýazylan Botanix žurnalynyň ähli rugsat berlen makalalaryny tapyp bilersiňiz.

Category: Ähli Ekzotik ösümlikler Gazon Kömelekler Palmalar Suw we batga ösümlikleri Zyýan berijiler Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Author:

Kategoriýa: Gazon

Gazonyň idi-yssywaty

Orulan oty näme etmeli?

Orulan oty näme etmeli? Eger siz owadan pessejik gazony halaýan bolsaňyz, onda ony ýygy-ýygydan orýansyňyz. Emma ýygy-ýygydan orulanda, orulan ot köp üýşýär, bu bolsa size (eger siz ony üýşürmeýän bolsaňyz) diňe päsgel berýär. Şonuň üçin meniň köp sanly bagban tanyşlarym ony zyňýarlar. Men diňe kellämi ýaýkap geň galýaryn, olar näme üçin iň arzan döküni isrip edýärler.

Anna 18.12.2009 09:51 | Print | Gazon

Gazony nähili kesmeli?

Gazonyň gür bolmagy üçin ony dogry kesmeli. Sebäbi islendik ýaş pihta ýa-da sosna gazonyň içinde gömülip dursa gowy görünmeýär.

Ýekşenbe 6.12.2009 09:09 | Print | Gazon

Biz gazon oturdýarys

Täze gazony oturtmagyň ýa-da köne gazony oturdyp gutarmagyň iň amatly wagty maý ýa-da iýun aýydyr. Ýöne ýylyň dowamynda rekord derejede az ýagyn ýagan bolsa, iýul aýy hem amatly bolup biler.

Penşenbe 3.12.2009 08:52 | Print | Gazon

Continue: 1-3 Arhiwiň ýokarsyna

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.