Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Ähli makalalaryň arhiwi

Bu ýerde siz türkmen dilinde ýazylan Botanix žurnalynyň ähli rugsat berlen makalalaryny tapyp bilersiňiz.

Category: Ähli Ekzotik ösümlikler Gazon Kömelekler Palmalar Suw we batga ösümlikleri Zyýan berijiler Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Author:

Kategoriýa: Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Ösümlik ýetişdirmek barada instruksiýalar

Tohumdan ösümlik ösdürip ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Birýyllyklar

Köpýyllyklar

Gök önümler

Ýaş sogan

Ukrop, fenhel, tmin, anis

Gyzyl burç, pomidor we badamjan – tohum ekişi

Kösükliler – noýba, nohut, soýa, ýer hozy (arahis, hytaý hozy)

Agaçlar we gyrymsylar

Ýekşenbe 20.12.2009 23:02 | Print | Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Nicotiana glauca temmäkisi – perspektiwaly balkon ösümligi

fotosurat

Gök temmäki ýa-da gök nikotiana

Adamzadyň täze bir zada bolan islegi adatdan daşary sabyr-takatsyzdyr. Islendik höwesjeň bagban öz bagynda nähilidir bir täze, henize bu güne çenli görlüp eşidilmedik hem-de hiç kimde ýok bir zat ösdürip ýetişdiresi gelýändir… Şonuň üçin hem gül bazary hemişe täzeligiň arzuwyndaky höwesjeň bagbanlaryň teşneligini gandyrmak üçin her ýyl köp sanly täzelikleri hödürleýär. Ýöne söwda üçin köpeldilýän täze ösümlikler tizden diňe adaty assortimente öwrülýär oturyberýär.

Ýekşenbe 20.12.2009 09:00 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Soganlyk we ösümlik ekişi

Satyn alyp poçta rkaly getirden ösümligiňizi (nahalyňyzy) gabyndan çykaryň we 2–3 günläp kölegelik ýerde goýuň. Ikinji bir mümkinçilik hökmünde olary bada-bat oturdyp, soňra bolsa iki günläp üstüni ýapyp goýuň (meselem kanselýariýa kagyzy, tagta). Şeýtseňiz olary gönümel gün şöhlesinden gorarsyňyz. Ýogsam siz olary güýçli gün şöhlesiniň täsirine sezewar edersiňiz.

Şenbe 19.12.2009 07:55 | Print | Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Gelşikli ik şekilli alma ýetişdirmek

Bazar ykdysadyýeti özi bilen birlikde köp özgerişlikleri-de getirdi. Olardan biri-de, önümçiligiň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen oba hojalyk önümçiliginiň pugtalandyrylmagydyr. Bagbançylykda ekin meýdanlaryny has netijeli peýdalanmak maksady bilen, bu güýçlendirme uzyn boýly we gyrymsy agaçlardan has pessejik görnüşlere geçmekligi aňladýar. Has pes boýly agaçlary ösdürmegiň köp peýdalary bar, ol işlemegi ýeňilleşdirýär we miwäniň hilini täze derejä çykarýar. Pessejik alma agaçlaryna “gelşikli ik”, “aşa gelşikli ik”, “gün oky” (solar axe) we beýlekiler degişlidir. Olardan has perspektiwalysy we köp ulanylýany “gelşikli ik” şekilli agaçdyr.

Şenbe 19.12.2009 06:52 | Print | Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Mangony tohumlaryndan ösdürip ýetişdirmek

Tohumlaryň gögerijiliginiň ýokary bolmagy üçin ýaňy ýygylan tohumlary ekmek gerek. Tohumlary takmynan 20–25 °C temperaturaly ýerde, suwda 2–6 sagat ezip goýmaly.

Penşenbe 17.12.2009 22:17 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Continue: 1-5 6-9 Arhiwiň ýokarsyna

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.