Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Ähli makalalaryň arhiwi

Bu ýerde siz türkmen dilinde ýazylan Botanix žurnalynyň ähli rugsat berlen makalalaryny tapyp bilersiňiz.

Category: Ähli Ekzotik ösümlikler Gazon Kömelekler Palmalar Suw we batga ösümlikleri Zyýan berijiler Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Author:

Kategoriýa: Zyýan berijiler

Zyýan berijiler hem-de ösümlik keselleri barada maglumat

Däne möjejiklerine garşy göreşeliň

Däne möjejiklerini megerem hiç kime tanyşdyryp oturasy iş ýokdur. Bu ownujak möjejikler (3–4 mm) aşhana kösükliler maşgalasyna degişli tas ähli zatlaryň arasynda bolýarlar.

Zyýan berijiler kösüklileriň ähli görnüşleriniň tohumynda ösüp ýetişýärler. Aslynda kösüklileriň her bir görnüşiniň özüne mahsus däne möjejigi bolýar: noýbada – noýba möjejigi, nohutda – nohut, merjimekde – merjimek, mäşde – mäş,…

Ýekşenbe 20.12.2009 06:54 | Print | Zyýan berijiler

Kolorado tomzagyna garşy NOVODOR FC

Kolorado tomzagyny (Leptinotarsa decemlineata) hiç kime tanatmak gerek däl. Ony kartoşka zyýan beriji hökmünde islendik adam bilýär. Ony „himiki“ usul ulanmazdan ýok etmek mümkin däl.

Emma häzirki wagtda biologiki preparatlaryň bardygyny we olaryň saýasynda tomzagyň şeýle bir gorkunç däldigini köpler bilmeýär.

Sişenbe 15.12.2009 10:13 | Print | Zyýan berijiler

Continue: 1-2 Arhiwiň ýokarsyna

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.