Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Ähli makalalaryň arhiwi

Bu ýerde siz türkmen dilinde ýazylan Botanix žurnalynyň ähli rugsat berlen makalalaryny tapyp bilersiňiz.

Category: Ähli Ekzotik ösümlikler Gazon Kömelekler Palmalar Suw we batga ösümlikleri Zyýan berijiler Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Author:

Kategoriýa: Ekzotik ösümlikler

Ekzotik ösümlikler

Enaýy welwiçiýa (Welwitschia mirabilis) – gadymy ösümlik ýetişdiriň

fotosurat Enaýy welwiçiýa ýa-da üýtgeşik welwiçiýa (Welwitschia mirabilis) örän gadymy ösümlik bolup, ol häzirki wagtda diňe Atlantik okeanyň kenarýakasyndaky çölde, Namibiýada we Angolanyň günortasynda çaklaňja territoriýada ösýär. Bu agaç göräýmäne onçakly öwerlikli görünmeýär. Tutuş ösümlik tegelek kök baldakdan we 2 sany 2–4 metrlik işilen lentany ýadyňa salyp duran hemişe ösýän 2 sany ýaprakdan ybaratdyr. Şol sebäpli hem welwiçiýa üýşüp ýatan zir-zibile çalym edýär. Ýöriteläp aýdylanda, gürrüň pyntyk ýarýan, hemişe ösmekligini dowam etdirýän, guraýan we uçlary tüýdülip duran ýapraklar barada barýar.

Ýekşenbe 20.12.2009 11:07 | Print | Ekzotik ösümlikler

Nicotiana glauca temmäkisi – perspektiwaly balkon ösümligi

fotosurat

Gök temmäki ýa-da gök nikotiana

Adamzadyň täze bir zada bolan islegi adatdan daşary sabyr-takatsyzdyr. Islendik höwesjeň bagban öz bagynda nähilidir bir täze, henize bu güne çenli görlüp eşidilmedik hem-de hiç kimde ýok bir zat ösdürip ýetişdiresi gelýändir… Şonuň üçin hem gül bazary hemişe täzeligiň arzuwyndaky höwesjeň bagbanlaryň teşneligini gandyrmak üçin her ýyl köp sanly täzelikleri hödürleýär. Ýöne söwda üçin köpeldilýän täze ösümlikler tizden diňe adaty assortimente öwrülýär oturyberýär.

Ýekşenbe 20.12.2009 09:00 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Pepino ýetişdireliň

Pepinonyň (botaniki ady Solanum muricatum) dogduk mekany Peru ýa-da Kolumbiýa bolmagy ahmal. Bu ýerlerden ol bütin Latyn Amerika we hatda onuň çäklerinden daşarda-da ýaýrapdyr. Häzirki wagtda ony iň köp Boliwiýada, Ekwadorda we Täze Zelandiýada ösdürýärler.

Pepino Ýewropa takmynan 1785-nji ýylda getirildi. Onuň köpeldilmegi bilen meşgullanan ilkinji ýewropalylaryň arasynda Lýudwik XVI, şeýle hem Kýudaky (Kew) (Londonda) britaniýa korollygynyň bagbançylyk jemgyýeti hem bar.

Anna 18.12.2009 08:50 | Print | Ekzotik ösümlikler

Mangony tohumlaryndan ösdürip ýetişdirmek

Tohumlaryň gögerijiliginiň ýokary bolmagy üçin ýaňy ýygylan tohumlary ekmek gerek. Tohumlary takmynan 20–25 °C temperaturaly ýerde, suwda 2–6 sagat ezip goýmaly.

Penşenbe 17.12.2009 22:17 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Kalimantan mangosy, Kasturi (Mangifera casturi)

Kalimantan mangosy (Mangifera casturi) ýa-da Kasturi, ony ýerliler şeýle atlandyrýarlar. Bu takmynan 10–30 m uzynlygyndaky tropiki agaç bolup, Günorta Borneoda (Indoneziýa) ýerleşýän Banjarmasiniň töweregindäki örän kiçijek sebitde ösýär. Häzirki wagtda bikanun ýygylýandygy üçin tebigatda bu ösümligiň tohumy gutardy. Şeýle-de bolsa ol henizem süýji miweleri üçin ösdürilip ýetişdirilýär.

Çarşenbe 16.12.2009 07:14 | Print | Ekzotik ösümlikler

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.