Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Yrym edip dört ýaprakly marsiliýa (Marsilea quadrifolia) ösdürýärsiňizmi?

fotosurat Dört ýaprakly marsiliýa (Marsilea quadrifolia) dört ýaprak görnüşindäki ýapraklary bolan ösümlikdir – paporotnikdir. Ösümlik – paporotnik we dört ýaprakly sözleri biri-birine gabat gelmeýär, şeýle dälmi? Tersine, bu sözler adaty bolmdyk, dekoratiw we bagbançylykda belli bolmadyk ösümligi aňladýar.

Sişenbe 1.12.2009 06:49 | Print | Suw we batga ösümlikleri

Çörek agajy Artocarpus odoratissimus

Urugy taýdan çörek agajy (Artocarpus) günorta-günbatar we ýuwaş okean adalaryndan gelip çykan tutlar (Moraceae) maşgalasyndan bolan hemişe gök öwüsýän tropiki agaçlaryň takmynan 60-a golaý görnüşine degişlidir. Ol injir agajyna (Ficus) ýakyndyr. Has belli we köp ýetişdirilýän görnüşi hakyky çörek agajydyr (Artocarpus altilis). Bu görnüşe aşakdakylar ýaly miweli gyrymsy agaçlaryň görnüşleri hem degişlidir: adaty artokarpus, (Artocarpus communis), (ýabany) çempedak (Artocarpus integer), Jekfrut (dürli ýaprakly çörek agajy) (Artocarpus heterophyllus) we Marang ýa-da tarap (Artocarpus odoratissimus).

Duşenbe 30.11.2009 20:04 | Print | Ekzotik ösümlikler

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-27

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.