Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Gazony nähili kesmeli?

Gazonyň gür bolmagy üçin ony dogry kesmeli. Sebäbi islendik ýaş pihta ýa-da sosna gazonyň içinde gömülip dursa gowy görünmeýär.

Ýekşenbe 6.12.2009 09:09 | Print | Gazon

Kiwano - Cucumis metuliferus

Kiwano 10–15 sm uzynlygynda, mämişi kädä meňzeýär. Onuň „tikenleri“ bolup orta asyr ýaragyny ýatladýar. Eti ýaşyl we 5–10 mm uzynlygynda ak çigitleri bar. Bişmänkä tikenleriniň töwereginde ýaşyl surat bolýar.

Şenbe 5.12.2009 07:55 | Print | Ekzotik ösümlikler

Indoneziýada mangonyň görnüşleri

Indoneziýanyň Borneo adasynda mangonyň (Mangifera) tebigatda ösýän 34 görnüşi bar. Bu görnüşleriň köpüsine tokaýlaryň çapylýandygy sebäpli ýitip gitmek howpy abanýar. Mangonyň käbir görnüşleri, mysal üçin Kalimantan mangosy (Mangifera casturi) eýýäm tebigatda ýok bolup gitdi.

Borneoda mango agaçlarynyň käbir perspektiw görnüşleri: Mangifera griffithi (asem raba, we romian ýaly ýerli atlary bilen tanalýar), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) we Mangifera torquenda (asem putaran).

Anna 4.12.2009 06:54 | Print | Ekzotik ösümlikler

Biz gazon oturdýarys

Täze gazony oturtmagyň ýa-da köne gazony oturdyp gutarmagyň iň amatly wagty maý ýa-da iýun aýydyr. Ýöne ýylyň dowamynda rekord derejede az ýagyn ýagan bolsa, iýul aýy hem amatly bolup biler.

Penşenbe 3.12.2009 08:52 | Print | Gazon

Biz awokado ýetişdirýäris

Awokado (botaniki alligator armydy – Persea americana), boýy 6–20 m bolan tropiki agaçdyr. Tebigatda bu agaç Meksikadan Braziliýa çenli bolan sebitlerde ösýär. Häzirki wagtda ol ähli tropiki we subtropiki zolaklarda ösdürilip ýetişdirilýär.

Awokadonyň ýapraklary ellips şekilli, ýiti uçly, ýüzi ham ýaly, ýalpyldawuk, açyk ýa-da goýy ýaşyl reňkli, arka tarapy bolsa çal reňklidir. Pyrtykalyň ýapraklaryna meňzeşdir.

Çarşenbe 2.12.2009 07:51 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-27

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.