Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Hindi bugy Pongamia pinnata

fotosurat

Pongamia pinnata

Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) kösükliler maşgalasyna (Fabaceae) degişli, Hindistandan gelip çykan, köplenç Günorta-Gündogar Aziýada ösdürilýän we ýapraklaryny düşürýän agaçdyr.

Anna 11.12.2009 07:02 | Print | Ekzotik ösümlikler

Hindi lotosy (Nelumbo nucifera)

fotosurat

Lotos güli

Hindi lotosy (Nelumbo nucifera) – bu örän täsin, mistiki, çal-ýaşyl reňkli öl bolmaýan ýapraklary we gülgüne gülleri bolan suwda ösýän ösümlikdir. Buddistler ony dini däp-dessurlaryny berjaý edenlerinde ulanýarlar. Ösümlik iýmit hökmünde ulanylýar (esasan-da tohumy we ýer hozy ulanylýar). Ol ähli Günorta-Gündogar Aziýada dürli tagamlary bişirmekde ulanylýar. Bu ösümlik batga ösümligi bolup, ony kuwşinka ýaly ösdürip bolýar. Bizde lotos ýetişdirmek kyn däl, diňe ony nähili ýetişdirmelidigini bilmek gerek.

Penşenbe 10.12.2009 14:01 | Print | Suw we batga ösümlikleri, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Çerimoýa (Annona cherimola)

Soňky wagtlarda Ýewropa örän täsin tropiki miweleri getirýärler. Men Çerimoýany hut özüm satyn alyp we iýip gördüm. Çerimoýa dükanlarda örän seýrek duş gelýän hem bolsa, geljekde özüniň datly tagamy bilen dükanlarda hemişelik ýerini alar.

Çarşenbe 9.12.2009 22:00 | Print | Ekzotik ösümlikler

Adaty weşenka (Pleurotus ostreatus) ýetişdireliň

Häzirki wagtda adaty weşenka (Pleurotus ostreatus) gelinkömelekden has köp meşhurlyk gazandy. Gelinkömelekden tapawutlylykda bu ösümligiň bir uly aýratynlygy bar – ony zäherli ak ýylankömelege meňzetmeli däldir.

Sişenbe 8.12.2009 08:08 | Print | Kömelekler

Parajubaea torallyi palmasy

Parajubaea torallyi Günorta Amerikanyň iň owadan we çydamly palmalaryndan biridir. Bu at size hiç zatlar aňlatmaýar gerek? Geň däl. Tohumlary ullakan bolansoň (şonuň üçin ony daşamagyň çykdajysy köp bolýar) ony Ýewropa käwagt getirýärler. Şonuň üçin palmanyň bu özüne çekiji görnüşi Boliwiýadan başga ýerde örän seýrek duş gelýär.

Duşenbe 7.12.2009 07:56 | Print | Palmalar

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-27

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.