Botanix – ösümlikler we bagbançylyk hakda žurnal

Türkmençe wersiýa

Kolorado tomzagyna garşy NOVODOR FC

Kolorado tomzagyny (Leptinotarsa decemlineata) hiç kime tanatmak gerek däl. Ony kartoşka zyýan beriji hökmünde islendik adam bilýär. Ony „himiki“ usul ulanmazdan ýok etmek mümkin däl.

Emma häzirki wagtda biologiki preparatlaryň bardygyny we olaryň saýasynda tomzagyň şeýle bir gorkunç däldigini köpler bilmeýär.

Sişenbe 15.12.2009 10:13 | Print | Zyýan berijiler

Hytaý çaý agajy – öz çaýyňyzy özüňiz ýetişdiriň!

fotosurat Eýýäm gyşyň aýagyndan başlap her bir höwesjeň bagban indiki möwsümde näme ösdürip, näme köpeltmelidigini meýilleşdirip başlaýar. Siz indi her ýyl pomidor, gyzyl burç we hyýar ýetişdirmek islemeýärmisiňiz? Siz bir üýtgeşik zat arzuw edýärsiňizmi? A siz bu ýyl çaý ekseňiz nähili bolar?

Sişenbe 15.12.2009 08:10 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Mör-möjek iýiji ösümlikleriň tohumlaryny ekmegiň instruksiýasy

fotosurat

Pinguicula balcanica

Mör-möjek iýiji ösümlikleriň tohumlary gögerijiligini örän gysga wagt saklaýar. Bir ýyldan soň köp görnüşleriň tohumlarynyň gögerijiligi örän peselýär. Şonuň üçin bu ösümlikleriň tohumlary alnan badyna ekilmeli.

Duşenbe 14.12.2009 22:08 | Print | Ekzotik ösümlikler, Ösümlik ýetişdirmek boýunça instruksiýalar

Sowuga çydamly palma (oklukirpi palmasy) Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix palmanyň dünýäde iň sowuga çydamly we şonuň bilen birlikde köp tipli Rhapidophyllum maşgalasynyň ýeke-täk görnüşidir. Tebigatda ol ABŞ-nyň günorta-gündogaryndaky batgalyklarda duş gelýär. Bu palmany özüniň sowuga we – 20 °C-a çenli aýaza çydamlylygy sebäpli, bizde-de daşarda ösdürip bolýar. Onuň ýene-de şunuň ýaly gowy aýratynlyklar bar: boýy gaty uzyn däl (1–3 metr) we özüne çekiji gür tikenli göwresi bar.

Ýekşenbe 13.12.2009 08:06 | Print | Palmalar

Pinus kesiya sosnasy

Pinus kesiya sosnasy, öz watanyndan başga ýerde seýrek ösdürilýän aziýa sosnasynyň çalt ösýän görnüşidir. Onuň boýy 30–35 metre çenli ösýär, sütüniniň diametri bolsa 1 metre ýetýär. Ol üç tikenli sosnadyr (bir topbagyndan 5–20 sm uzynlykda 3 tiken çykýar). Gozalarynyň ululygy 5–9 sm, tohumlarynyň uzynlygy bolsa 1,5–2,5 sm-dir.

Şenbe 12.12.2009 22:05 | Print | Ekzotik ösümlikler

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-27

KPR kluby hakda

Logo of KPR - Gardeners Club Slovakia
KPR – Ösümlikçiler kluby bagbanlaryň halkara guramasy bolup durýar. Has köp okaň...
Ösümlikleri ekip ýetişdirmekdäki tejribäňizi paýlaşyň. Bu barada makala ýazyň we ony öz diliňizde Botanix žurnalynda çap etdiriň! Has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.