Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Suwi'qqa shi'damli' palma (jabayi' palma) Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix – pu'tkil jer ju'zi boyi'nsha en' suwi'qqa shi'damli' aplma tu'ri boli'p esaplanadi', soni'n' ushi'n birgelikte Rhapidophyllum hystrix a'wladi' bir ko'riniske iye. Ta'biyatta ol Qubla-Shi'g'i's AQShti'n' batqaq jerlerinde o'sedi. Bul tu'r suwi'qti'n' 20 °C qa shekem shi'damli' bolg'anli'g'i' ushi'nbizde ashi'q jerlerde o'stiriu'ge boladi'. Oni'n' qani'qarli' ta'replerinen biri onsha u'lken bolmag'an uzi'nli'g'i' (keminde 1–3 metr) ha'm jazi'bali' denesi quyi'q tikenler menen qaplang'an.

Dikobraz palmasi' terektin' qaraqalpaqsha atamasi' lati'n tilinen awdari'li'p, Rhapidophyllum = “iyneli japi'raqlar”, hystrix = “dikobraz” ma'nislerin an'latadi'. Bizlerdin' sha'rayati'mi'zda palmalardi' o'stiriw qi'yi'n emes. Palmalardi'n' tropik tu'rlerine ha'm joqari' temperatura talap etpegenindey, tuqi'mlardi' ko'rsetpe boyi'nsha egin'. 20 °C temperatura jeterli boladi'. Birinshi 3 ji'l dawami'nda palmalardi' tek g'ana jazda ko'shelerde usi'ni'ladi', qi'sta bolsa qolayli' temperaturali' ima'ra'tta o'stiriw qolay boladi'. 3 ji'ldan keyin bizin' qi'si'mi'zdi' o'tkeriw ushi'n palma jeterli da'rejede u'lkeygen boladi', soni'n' ushi'n oni' otli' jerlerge egiwin'izge boladi'. Usi'g'an uqsas suwi'qqa shi'damli' palmalarg'a suwdi' da, hawani' da jaqsi' o'tkize alatug'i'n substart kerek, jaqsi'si' joqari' bo'limi qubla ta'repte egilgen boli'wi' kerek. Qi'sta palmag'a u'lken qa'wip tuwdi'ratug'i'n na'rse bul suwi'q emes, bul jerdin' ha'dden ti'sqari' i'g'alli'g'i' boli'p, bul menen tami'rlardi'n' shiriwine ali'p keledi. Uli'wma alg'anda palma 15–20 °C minus temperaturada shi'damli'. En' pys temperaturani' – 28 °C di' o'tkeriwge erisedi.

Suwi'qqa shi'damli' palmalar sati'wda

««« Aldi'n'g'i' maqala: Hind lotosi' (Nelumbo nucifera) Keyingi maqala: Biz jan'a gazon ornatami'z »»»

Shembi 3.10.2009 10:40 | baspa | Palmalar

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.