Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Hind lotosi' (Nelumbo nucifera)

su'wret

Hind lotosi'

Lotosti'n' gu'li Hind lotosi' (Nelumbo nucifera) – bul a'ja'yi'p suw o'simligi boli'p i'g'al bolmaytug'i'n jasi'l ku'l ren'li japi'raqlari' ha'm qi'zg'i'lt gu'lleri bar. Buddistler olardi' diniy ma'resimler ushi'n paydalanadi'. O'simlikti barli'q bo'limin jewge boladi' (birinshi na'wbette awqatqa tuqi'mlari' ha'm jer g'ozalari' isletiledi), ol Qubla-shi'g'i's aziyani'n' ha'r qi'yli' awqatlari'n tayarlaw ushi'n isletiledi. Bul batqaqli' o'simlik boli'p, suw liliyasi'n o'sirgendey qi'li'p o'stirse boladi'. Bizde lotosti' o'stiriw qi'yi'n emes, tek g'ana oni' biliw kerek.

„Egiw“den aldi'n tuqi'mlardi' azg'ana najdak penen islew beriw kerek, sebebi olardi'n' joqarg'i' bo'limi uli'wma suw o'tkizbeytug'i'n na'rseler menen sin'dirilgen. Eger olarg'a suw jetip barmasa tuqi'mlar uli'wma shi'qpaydi'.

Najdak penen islew berilmegen tuqi'm o'nimdarli'g'i'n mi'n' ji'l saqlap qali'wg'a boladi', eger siz najdak penen islew bermesten olardi' ibitip qoysan'i'z o'nip shi'g'i'wg'a deyin siz 1–2 ji'l ku'tip turi'wi'n'i'z kerek boladi'.

su'wret

Lotosti'n' o'nip shi'g'atug'i'n tuqi'mlari'

Najdak penen jeterlikshe islew berilgenligin qalay bilsek boladi'? Jeterlikshe islew berilgen tuqi'm 24 saat ishinde o'z o'lshemin eki ma'retebe u'lkeytedi. Eger bul ju'z bermese, tuqi'mdi' najdak penen ja'ne azg'ana islew berin'. Ha'm ja'ne eger 24 saat ishinde o'z o'lshemin u'lkeytpese, islew beriwde dawam etin'.

Olarg'a tek g'ana suw za'ru'r…

Najdak penen islew bergennen son' tuqi'mlardi' suw sali'ng'an i'di'sqa jaylasti'ri'n' 20 °C temperaturada da tuqi'mlar 24 saat ishinde o'z formasi'n eki ese o'zgertedi. Baslani'wi'na 27–28 °C temperatura qolayli'. Usi' temperaturada o'siw tez ju'z beredi, bir ha'pteden keyin siz o'simlikke japi'raqlari' menen iye bolasi'z. Foto hu'jjetlerdi qaran' http://www.victoria-adventure.org/…om_seed.html

Birinshi japi'raqlari' o'sip shi'qqanna keyin o'simlikti batqaqli' substartqa egiw kerek, yamasa mayda tasli' shege(akvariumda isletiledi) ha'm barli'q o'simliklerdi rezervuarga (akvarium, ha'wizshe) 30 sm den kem bolmag'an suw ishine jaylasti'ri'n'. Eger substart si'pati'nda siz akvariumli' mayda tasli' shege isletsen'iz, siz lotosti' akvariumda bali'qlar menen o'stiriwin'iz mu'mkin. A'ste-sekin o'simliktin' o'siwi menen ken'irek jer kerek boladi'. Siz oni' muzlap qalmaytug'i'n jerde qi'sqi' bag'di'n' ha'wizshesinde, i'ssi' xanalarda ha'm usi'g'an uqsas jerlerde o'stiriwin'iz mu'mkin. O'stiriw ushi'n 20–35°C temperatura jeterli boladi', watanlaslari'mi'z o'tkizgen amplitudani'n' pa's temperaturag'a maslasi'wi'g'a ma'jbu'r, lekin lotosqa bul hesh te kesentlik etpeydi. Jazda lotosti' ko'shedegi ha'wizge shi'qari'wi'n'i'z mu'mkin, bira'q qi'sta oni' ishkerige kerek bolg'anda suw liliyasi'na uqsap i'g'alli' podvalg'a kirgiziwin'iz mu'mkin. O'stiriw ushi'n en' maqi'l sheshim quri'li's qari'spalari' ushi'n vannalarda (bular 60–80 litrli boladi' ha'm 10 evro a'tirapi'nda sati'ladi'). O'simlikti substart penen (batqaqli' yamasa akvariumli' mayda tasli' shegelerge) vannag'a qoyi'n'. Qashan oni' suw menen tolti'rsan'i'z, lotos ushi'n ju'da' qolayli' sha'ra'yi't jaratqan bolasi'z. Bul vannani'n' qolay ta'repi sonda, buni' qi'sqi' bag' yamasa xanag'a, ayna aldi'nda (jaqsi'si' balkonli' ayna aldi'nda), o'simlik xanani'n' en' quyashli' i'ssi' jerde turi'wi' kerek. Jazda vannani' qubla balkong'a yamasa bag'qa shi'g'ari'wi'n'i'z mu'mkin. Sonday etip lotosti' panelli u'yde de o'stiriwin'iz mu'mkin!

««« Aldi'n'g'i' maqala: Cherimoya (Annona cherimola) Keyingi maqala: Suwi'qqa shi'damli' palma (jabayi' palma) Rhapidophyllum hystrix »»»

Shembi 3.10.2009 08:34 | baspa | Batpaq ha'm suw o'simlikleri

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.