Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Kivano - Cucumis metuliferus

Kivano toq sari' qabaq ko'rinisnde boli'p, uzi'nli'g'i' 10–15 sm, oni'n' „nayzalari'“ orta a'sir qurali'n esletedi. Jasi'l eti uzi'nli'g'i' 5–10 mm ko'p tuqi'mlarg'a iye. Eger ol pispegen bolsa, nayzalari' a'tirapi'nda jasi'l su'wretlerge iye boladi'.

Oni' bizge Orta Amerika ha'm Izraylden ali'p keledi. Jewge jasi'l et tuqi'mlari' menen paydalani'ladi'. Ol qi'yar menen qabaq yamasa banan aralaspasi' da'mine iye. Etin alg'ani'mi'zdan keyin, kivanoni' bezetetug'i'n kosacha si'pati'nda istletiwimiz mu'mkin. Tuqi'mlardi' quri'ti'wi'mi'z, egiw ha'm bul o'simlikti xanada o'stiriwimiz mu'mkin. Qi'yar o'setug'i'n ol da ji'qsi' o'sedi. Bul ku'shli, tez o'setug'i'n bir ji'lli'q liana, uzi'n ko'rinisi ha'm murtshalari' qabaqti' esletedi. Biz oni' keltertiwimiz kerek. Qi'yar japi'raqlari'n esletedi, ha'tteki olar mayda tikenlerine de iye. U'lken 3 mm gu'llerinin' shan'lani'wi' qi'yarlardag'i'day boli'p keshedi. Biz miywelerdin' jerge tiymesligine itiba'r boli'wi'mi'z sha'rt, bolmasa olar shirip qaladi'. Kivanog'a aynali' ha'm plyonkali' qi'yar qawi'n i'ssi'xanasi' 25 °C da'rejesi tuwri' keledi. Ol suwi'qqa shi'damsi'z bolg'ani' ushi'n, ba'ha'r suwi'qlari'nan keyin ko'shede egiledi.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Hind atshi' Pongamia pinnata Keyingi maqala: Cherimoya (Annona cherimola) »»»

Piyshembi 1.10.2009 06:30 | baspa | Ekzotikali'q o'simlikler

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.