Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Biz da'n qon'i'zlari'na qarsi' gu'resemiz

Da'n qon'i'zlari'n hesh kimge tani'sti'ri'wdi'n' qa'jeti joq. Olar mayda qon'i'zlar (3–4 mm) boli'p, asxanada toplang'an tuqi'mlari' arasi'na tabi'latug'i'n edi.

Zi'yankesler sobi'qli'lar tuqi'mlari'ni'n' barli'q tu'rlerinde rawajlanadi'. Derlik barli'q sobi'qli'lar o'zinin' jeke da'n qon'i'zlari'na lobiya-lobiyali', burshaq-burshaqli', sheshevica-sheshevicali', sobi'q-sobi'qli'larg'a, … iye boladi'.

Tuqi'mlari'ni'n' qon'i'zlar ta'repinen jelingen ori'nlari' jemirilgenge uqsaydi', u'lken qon'i'zlar o'zlerinen keyin tesiksheler qaldi'radi'. Ayi'ri'm tu'rleri (ma'selen lobiyali' da'n qon'i'zi') olardi' saqlaw waqti'nda ko'birek zi'yan keltiredi (sebebi bul ori'nlarda jasaw ushi'n ideal sha'rayatlarg'a iye boladi'), tiykari'nan o'simlikler bag'da, bag' qaptallari'na zi'yan ko'rsetken boladi'.

Olarg'a qarsi' gu'resiw ju'da' a'piwayi' ha'm na'tiyjeli boladi' (na'tiyjeligi 100% ke ten').

Ji'yi'n-terim payi'ti'nda pisip jetilisken o'nimdi tezlik penen tazalan'. Olardi' tekserin', eger olardi'n' aralari'nan zi'yankeslerdi tapsan'i'z, da'rhal olardi' joq etin' (jaqsi'si' jag'i'p jibergen maqul). Keyin tuqi'mi'n paketke sali'n' ha'm 48 saat muzlatqi'shqa qoyi'n'.

Usi' proceduradan keyin siz da'n qon'i'zi' rawajlani'wi'ni'n' barli'q basqi'shlari'n joq etesiz. Olardi' muzlatqi'shtan alg'annan keyin qag'azg'a jayi'n' ha'm bo'lme temperaturasi'nda 2–3 ku'n dawami'nda quri'ti'p ali'n'. Sonnan keyin egiske shekem olardi' pakette saqlawi'n'i'z mu'mkin. Biraq usi' jol menn saqlang'an tuqi'mlar magazinnen sati'p ali'ng'an tuqi'mlar menen zi'yanlani'wi' mu'mkin.

Soni'n' ushi'n olardi' rezbali' qappag'i' bar bankalarda saqlag'an jaqsi' boladi'. Tuqi'mlar jaqsi' quri'ti'lg'an boli'wi' kerek, bolmasa olar ko'gerip shi'g'adi'. Solay etip, isenimin'iz ka'mil bolsi'n, tuqi'mlarg'a da'n qon'i'zlari' hu'jim ete almaydi'.

Qon'i'zli'rg'a sortlari'n tan'law joli' menen qarsi' gu'resiwin'iz mu'mkin. Ga'p sonda, sonday sortlar bar, da'n qon'i'zlari'na uli'wma maqul kelmeydi.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Qarag'ay Pinus kesiya Keyingi maqala: A'jayi'p velvichiya (Welwitschia mirabilis) – tiri qazi'lmani' o'stirin' »»»

Shiyshembi 29.9.2009 10:25 | baspa | Zi'yanli' ja'nlikler

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.