Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Temeki Nicotiana glauca – balkonli' peyzajli' o'simlikler

picture

Ko'gimtir temeki yaki knikotin

Insan talabi' ha'r dayi'm jan'a, a'detten ti'sqari'dur. Har bir ha'wesker bag'ian o'zinin' bag'i'nda jan'a, hesh kim ko'rmegen, hesh kimde joq na'rseni o'stiriwdi qa'leydi. Soni'n' ushi'n gu'l bazari' ha'r ji'li' twrli jan'ali'qlar usi'ni's etedi, ha'wesker bag'manlardi'n' arzu qi'li'p ju'rgen jan'ali'qlari'n “qandi'ri'w” ushi'n. Biraq tijarat arti'nan ko'beyip ati'rg'an jan'ali'qlar tezlikte tek assortiment boli'p qali'p ati'r.

picture

Ko'gilt assortiment yamasa ko'gilt nekotin

Keyingi on ji'l ishinde en' u'lken ko'lemli gu'llerden iyt-ju'zimler (Solanaceae) semyasi'na tiyisli. En' tani'qli'lari'na bular petunya, surfiniya, million belz (million bells) kiredi. Olardi'n' si'ri' tez o'sip boli'p, erte gu'llew da'wri (tuqi'mlardan o'sirgende keminde u'sh ay, qa'lemsheler menen ko'beytkende, olar uli'wme tez gu'lleydi), soni'n' menen birge olar o'siriw sharayati'na i'nji'qli'q qi'lmaydi'. A'lbette olarg'a ko'plew quyashli' jay tuwri' keledi, biraq olar jari'qli'g'i' kem, suwi'qraq jerlerde de o'zilerin jaqsi' sezedi.

Biraq bizin' u'lkemizde iyt-ju'zimler semyasi' o'simlikleri ha'r dayi'm tani'li'p paydalani'lmag'an. Mi'sali', kartoshkalar menen pomidorlardi' eslen', basi'nda tek dekorativ o'simlik si'pati'nda isletilgen. Birinshi indikaciya payda boli'wi' menen birge, usi' o'simliklerdi azi'q- awqatlarg'a isletse de bolatueken, basi'nda turg'i'nlar bug'an isenimsizlik penen qaradi'. Biraq tez arada olar sonday tez tarqaldi', ko'p jerlerde mumtaz miywelerdi kemeytti ha'm tiykarg'i' azi'q boli'p qaldi'.

picture

Usi' sanda biz ko'gimtir temekige (Nicotiana glauca) Qubla Amerikani'n' balkonli' terekshesi menen tani'sami'z. Bizin' sharayatta bull tez o'siwshi bota terekshedur. Tuqi'mi'nan o'sirilgen eki aydan keyin gu'lleydi. Jentilgen o'simliklerdin' shaqalari' bir ayda 50 – 70 sm o'sedi. Ati' ayti'p turg'anday pu'tkil o'simlik gu'mis ren'de qaplang'an. Soni'n' ushi'n di'qqatti' o'simlikke kerek bolg'anda qol tiygiziw mu'mkin emes, sebebi qaplama tez o'ship ketedi ha'm o'simlik jag'i'msi'z ashi'q ren'ge boyaladi'. Japi'raqlari' gu'mis ren'li aqi'ri' ushli'. Shaqalari'ni'n' ushlari' gu'llenydi, 20–40 sari' trubkali' gu'lleri o'sip shi'g'adi'. Olardi'n' uzi'nli'g'i' 3–3,5 sm ha'm eni shama menen 0,5 sm. Gu'llewdin' baslani'olar ashi'q sari', ashi'q ko'k xashi'yali' boladi', gu'llep bolg'annan keyin toq sari' ren'li boladi'. Usi' tu'rdin' uti'si' sonda gu'llep bolg'an gu'lleri dekorativligin saqlap qaladi'. Mi'sali', petuniyadan parqli', gu'llep bolg'annan keyin o'zinin' ko'rinisin saqlap qalg'an ha'lda o'simlikte uzaq waqi't turadi'.

Usi' tu'rdi o'siriju'da' an'san. Xanada oni' ji'l dawami'nda o'siriwin'iz mu'mkin, jazda bolsa oni' balkong'a yaki bag'qa jaylasti'ri'wi'n'i'z mu'mkin. Olardi' tez shi'g'atug'i'n tuqi'mlardan ko'beytiriwin'iz mu'mkin. Gu'llewge meyil o'simlikti siz eki aydan keyin o'siriwin'iz mu'mkin (eger siz olardi' balkong'a 15-mayda jaylasti'rmaqshi' bolsan'i'z, onda mart ayi'ni'n' yari'mi'nda olardi' egiwin'iz za'ru'r). O'simlikler qi'sti' xanada yaki a'tirshaxqa usap (biraq jaqsi' jari'q jer boli'wi' kerek) o'tkiziwleri mu'mkin. Qi's aqi'ri'nda shaqalari'n shama menen yari'mi'na deyin orap qoyi'n' ha'm tez- tez suwg'ari'n'. Qi'stan keyin shama menen bir aydan son' gu'lleydi. Usi' tu'rden terekti sha'killendiriw mu'mkin. Olar qa'lemsheler menen ko'beymeydi, sebebi olar tami'rlari'n ju'da' jaman shi'g'aradi' (bull na'rse qi'yi'nshi'li'q keltirmeydi. Sebebi tuqi'mlardan an'sat ko'beyedi). Temeki azi'qqa talapshan' emes. Gu'llewge bay boli'wi' ushi'n siz oni' a'piuayi' to'ginler menen azi'qlandi'ri'wi'n'i'z mu'mkin, balkonli' gu'ller ushi'n fosfor joqari' boli'wi' kerek.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Xoshqa'wmet urshi'q formali' almani' o'siriw Keyingi maqala: O'simliklerdi tuqi'mlardan ko'beytiw »»»

Ekshembi 4.10.2009 20:55 | baspa | Ekzotikali'q o'simlikler

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.