Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Qi'yi'lg'an sho'p penen ne qi'li'w kerek?

Kesilgen sho'p penen ne qi'li'w kerek? Eger sizdin' shi'rayli' pa's gazong'a i'shqi'n'i'z ketse bolsa, siz ani'q oni' tez-tez qi'yi'p turasi's. Biraq ko'p qi'yi'w na'tiyjesinde ko'p mug'darda qi'yi'lg'an sho'p ji'ynali'p qaladi' (eger siz hesh zat ekpesen'iz) sizge tek kesent beredi. Soni'n' ushi'n ko'pshilik menin' bag'shi' doslari'm oni' taslap jiberedi. Men tek basi'mdi' shayqap oylanaman, nege olar en' arzan to'gindi taslap jiberedi.

Kesilgen sho'pler mulchirovkalawg'a tuwra keledi. Bul organikali'q material si'yaqli' boli'p (kesilgen sho'p, kompost, qarag'ay isigi) dekorativlik ha'm paydali' o'simliklerdin' topi'rag'i' ushi'n. Mulchirovkalaw ko'p suw quyi'wdi' talap etedi, bul o'simlik topi'rag'i'n ko'p i'g'allap turadi' ha'm mikroorganizmler ushi'n jaqsi' klimat jarati'p beredi. O'simlik topi'rag'i'na sali'ng'an waqti'nda onnan qop mug'darda o'simliklerge tez sin'iwshi azi'qli'q zatlar aji'rali'p shi'g'adi'. Mu'lshiles pomidor ha'm baklajan miywelerinin' jari'li'wi'nan jaqsi' saqlaydi'. Ori'lg'an otlar yamasa jetilmegen komposti'n' jayi'wshi'si'nan siz smorodina ha'm krijovniktin' miyweleri tu'siwinen a'ga'hlanti'ri'wi'n'i'z mu'mkin. Qarag'ay isigi azi'qli'q qa'siyetti bildirmeydi tek belgili jerlerde – parkte, u'y aldi'nda, ati'zda mulchirovkalaw ushi'n qollani'ladi'.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Palma Parajubaea torallyi Keyingi maqala: Xoshqa'wmet urshi'q formali' almani' o'siriw »»»

Ekshembi 4.10.2009 10:17 | baspa | Gazon

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.