Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Qurt-qumi'rsqa jewshi o'simliktin' tuqi'mlari'n egiw ko'rsetpesi

picture

Balkan mayi' (Pinguicula balcanica)

Qurt-qumi'rsqa jewshi o'simliktin' tuqi'mlari' o'sinin' o'nimdarli'g'i'n qi'sqa waqi'tta sari'playdi'. Bir ji'ldan son' ko'p tuqi'mlardi'n' tu'rleri o'nimdarli'g'i' kereksiz ha'm mayda boli'p qaladi'. Soni'n' ushi'n bul o'simliklerdin' jan'a tuqi'mlari' qoli'n'i'zg'a tusiwi menen da'rriw egiwin'iz za'ru'r.

Egiw ushi'n eki i'di'sti' tayarlap qoyi'n'. Birewinin' ko'lemi 10×15×10 sm kem bolmawi' kerek, ekinshisi bolsa ha'r bir ta'repinen 10 sm ge u'lken boli'wi' kerek. U'lken i'di'stag'i' suw u'stin aynali' yaki plastikli ko'rinetug'i'n qapqaq jabi'w ushi'n oyi'qsi'z boli'wi' sha'rt. Kishkene i'di'sti'n' to'meni diametrik 1 sm den kem bolmag'an 3–5 oyi'qqa iye boli'wi' kerek, u'stinen suw shi'g'i'wi' ushi'n. U'lken i'di'sti' yari'mi'na shekem suw menen tolti'ri'n' haqi'yqatta basqa akvariumlarg'a uqsamaytug'i'n qi'li'n'. Kishkene i'di'sqa torf substart yamasa taza qum jaylasti'ri'n'. Keyin joqari' bo'legi i'g'allang'an substartqa bir maramda tuqi'mlardi' sewip shi'g'i'n'. Aqi'ri'nda yari'mi'na shekem jetsin. Aqi'ri'nda barli'q egiletug'i'n egindi u'lken i'di'sqa sonday jaylasti'ri'n', suw kishkene i'di'sti'n' joqari' bo'liminin' yari'mi'na shekem jetsin. Keyin bir ay dawami'nda substartti'n' joqari' bo'liminde eginler o'skenshe ku'tip turi'w kerek boladi', 3–6 aydan keyin siz bir-birimlep o'z aldi'na tu'beklerge oti'rg'i'ssan'i'z boladi'.

Egiletug'i'n substartti' egiwden aldi'n'g'i' islew beriw

Egiletug'i'n substartti' egiwden aldi'n sterilizaciya qi'li'w kerek. Eger siz qum isletsen'iz, a'piwayi' etip aytqanda oni' 10 minut qaynag'an suwda qaynati'n', eger torf isletsen'iz, u'stinen qaynag'an suw quyi'n' ha'm suwi'g'anshi' ali'p qoyi'n'. Solay etip siz jeterli da'rejede sterilizaciya qi'li'ng'an substart alasi'z, egiletug'i'n eginin'izda nabi't qi'latug'i'n plesenlerden ha'm zamarri'qlardan, soni'n'day shi'rmawi'q tuqi'mlari'nan quti'lasi'z.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Gazondi' qanday qi'li'p tuwri' ori'w mu'mkin? Keyingi maqala: Palma Parajubaea torallyi »»»

Ekshembi 4.10.2009 10:05 | baspa | O'simliklerdi o'siriw usi'llari'

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.