Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Kolarado qon'i'zi' NOVODOR FC g'a qarsi'

Kolarado qon'i'zi'n (Leptinotarsa decemlineata) hesh kimge tani'sti'ri'w kerek emes. Ha'mme oni' kartofel zi'yanlawshi'si' si'pati'nda jaqsi' biledi, “ximiya“ dan paydalanbastan derlik joq qi'li'p jiberiw mu'mkin emes. Biraq ko'pshilik bilmese kerek, ha'zirde ol onsha qorqi'ni'shli' emes biologiyali'q preparat payda bolg'annan berli.

Ol qay jerden kelip shi'qqan?

Kolarado qon'i'zi' Evropag'a Arqa Amerikadan kelgen. Basi'nda ol Kordilerdin' az g'ana territoriyasi'nda jasag'an, jabayi' sho'plerdin' japi'raqlari' menen awqatlang'an. Pu'tkil Amerika boylap birgelikte kartofel o'sirer waqi'tta (botanikali'q atamasi' Solanum tuberosum), kolarado qon'i'zi' jabayi' sho'plerden og'an o'tti. Ha'zirgi waqi'tta kartofel sharapati' menen ol du'nyani'n' barli'q jerine tarqalg'an.

NOVODOR FC – u'shinshi mi'n' ji'lli'qtag'i' troyali' at?

Novodor FC 2 % protein bakteriyasi'n o'z ishine aladi' (Bacillus thuringiensis ssp. tenebroinis). Bul bakteriya tek japraq jewshiler klasi'na kiriwshi qon'i'zlardi'n' lichinkalari'n joq etedi (Chrysomelidae). Bag'shi'lardi'n' pikirine muwapi'q bull japi'raq jewshi qon'i'zlarg'a (dekorativlik o'simliklerge ha'm shaqalarg'a – yasenler, olxlar, verblar) ha'm kolorado qon'i'zi'na da baylani'sli'.

Preparat ati' atalg'an tu'rlerdin' lichinkalari'nda kesellik payda etedi. Lichinkalar da'rilengen japi'raqlardi' jegennen keyin awqat qabi'llawdi' toqtatadi' ha'm 2–5 ku'nnen keyin nabi't boladi'. Preparat basqa tu'rdegi ja'nliklerdin' lichinkalari'na ta'sir etpeydi, onnan keyin o'simlikte yaki o'simlik tu'binde zi'yanli' zatlar qalmaydi'. Ol tek lichinkalarg'a ta'sirin tiygizedi al, u'lken ja'nliklerge ta'siri joq. Soni'n' ushi'n oni' tek jas lichinkalarg'a qarsi' isletedi.

Preparatti'n' jasi'r ta'sir qi'li'wi' ushi'n, lichinkalar awqatli' jaqsi' qabi'llap turawi' ushi'n, japi'raqlar suyi'qli'q penen jaqsi' asti'nan ha'm u'stinen jag'i'li'p shi'g'i'lg'an boli'wi' kerek. Soni'n' ushi'n suyi'qli'qti' 15 Sº temperaturadi' samal joq waqi'tta jag'i'n'. Eger 12 saat ishinde jag'i'lg'annan son' jawi'n jawi'p ketse, processti ta'kirarlan'.

Preparat kishi qadaqlarda da sati'ladi', 100 ml plastik shishalarda, 3 Evro a'tirapi'nda.

Bul tu'rdegi bakteriyani'n' basqalari' kapusta gu'belegi ha'm lichinkalari'n (preparat Biobit FC), ha'mde masalardi'n' lichinkalari'n (bizlerde sati'lmaydi') joq etedi.

Aqi'ri'nda en' jaqsi'si': Da'rilengennen keyin o'simlikler da'rriw awqat si'pati'nda paydalani'lmaydi'!

««« Aldi'n'g'i' maqala: Biz shi'g'anaqli' veshenkani' o'stiremiz (Pleurotus ostreatus) Keyingi maqala: Biz pepino jetilistiremiz »»»

Shembi 3.10.2009 18:49 | baspa | Zi'yanli' ja'nlikler

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.