Botanix – bag'banshılıq ha'm o'simlikler haqqındag'ı jurnal

qaraqalpaq versiyası

Biz shıg'anaqlı veshenkanı o'stiremiz (Pleurotus ostreatus)

Ha'zirgi waqıtta shıg'anaqlı veshenka (Pleurotus ostreatus) shampinyonlarg'a qarag'anda belgili bolıp qaldı. Basqalarg'a qarag'anda parqlı ta'repi bar – onı za'ha'rli aq eshek zamarrıqlar menen aljastırıwg'a bolmaydı.

Bul zamarrıq vitaminlerge, aminokislotalarg'a minerallarg'a bay, adam organizmin za'ha'rli zatlardan qorg'aydı. Sonın' menen birge ol qanda xalesterola da'rejesin pa'seyttiredi. Zamarrıqtın' azıqlıq qıymatı pa's. Sonın' ushın ol pa's kaloriyalı dieta ushın jaramlı. Sonın'day rak keselligine qarsı dep te ta'n alınbaqta.

Shıg'anaqlı veshenkanı o'stiriw qollanbası

Veshenkanı o'stiriw ushın sizin' eki imka'niyatın'ız bar – saban u'stinde polietilen pakette yamasa ag'ashlı shu'rkelerde o'stiriwin'izge boladı.

Saban u'stinde polietilen pakette o'stiriw

Da'slep sabandı tayarlan'. Sabıwdan aldın onı sterilizatsiyalaw kerek, bakteriyalardan, mag'aralawdan ha'm de basqa zamarrıqlardan joq qılıw ushın.

Sterilizatsiyalawdın' 2 usılı bar:

  1. sabandı u'lken ıdısqa (qazang'a, eski kastrulge salıp suw quyamız ha'm 100 oC temperaturada 1 saat qaynatamız. Keyin sabandı 20–25 oC qa shekem suwıtamız.
  2. ekinshi (ju'da' a'piwayı) usılı sabandı u'lken ıdısqa salıp, u'stinen qaynag'an suwdı salamız ha'm suwıg'anınsha turadı. Keyin suwdı to'gip taslaymız ha'm ja'ne u'stinen qaynag'an suw quyamız.

20–25 oC ta suwıg'annan son' saban iylewge tayar boladı. İylew to'mendegi jag'dayda ju'z beriledi – u'lken qapqa sabandı na'wbetpe-na'wbet almastırıp taqlanadı ha'm maydalanılg'an iylengen substart. Bir qadaqlang'an iylengen substart 15–20 kg sabang'a jeterli bolıp, 50×100 sm polietilen paket o'lshemine tuwrı keledi. Paket tolg'annan son' awzın baylap qoyın'. Lezviya yamasa pıshaq ja'rdeminde 3–5 sm uzınlıqtag'ı kesispeler qılın', shama menen 1 pakette 10 kesispeler jeterli boladı. Eger siz egiletug'ın egindi pa's ıg'allı hawada o'stirmekshi bolsan'ız, jaqsısı kemirek kesispeler qılın'(za'ru'riyatqa qarap, ja'nede ko'birek kesispeler qırqın'). İylewden keyin paketti yarım sayalı jerge jaylastırın'(tuwrı quyashtın' nurları tu'spewi ushın). 15–25 oC zamarrıq ushın ju'da' qolaylı temperatura. Temperatura qansha joqarı bolsa, zamarrıqlar sonsha tez o'sedi(sabandag'ı paydalı zatlar da sonsha tez sarp etiledi). Sonın' ushın da sizge qansha veshenka za'ru'r bolsa, temperaturanı mastalstırıw kerek. Eger zu'ra'a't kereginen artıq bolsa, olardı suwıq jerge alıp o'tin'. Eger ko'birek zu'ra'a't kerek bolsa, olardı ıssıraq jerge ko'shirin'. Veshenka 3–4 ay hasıl beredi, keyinirek pakettegi paydalı zatlar kemeyedi ha'm jan'a ma'deniyattı ju'zege keltiriw kerek(bunı jan'a sabandı eski sabang'a iylew jolı menen qılıwg'a boladı). Bir 2–4 kg g'a shekem zamarrıq o'stiriw mu'mkin.

Ag'ashta o'stiriw

Ta'biyatta shıg'anaqlı veshenka japıraqlı tereklerdin' ag'ashında o'sedi. Sonın' ushın siz onı 30–80 sm shu'rkelerde o'stiriwizge boladı. Shu'rkelerden ba'rshe japıraqlı terekler(tikenli emes) tuwrı keledi. Ag'ash yarım jıldan kem saqlanbag'an bolıwı sha'rt. Shu'rkelerdi iylewdin' ko'p usılları bar. Tiykarg'ısı, egiletug'ın egin ag'ash penen baylanısta bolıwı kerek. Sebebi, zamarrıqtın' talshıqları ag'ashta o'siwi kerek. Shu'rkelerdi oyın' ha'm egewish penen kesispeler payda qılın', keyin usılarg'a iylengen substartlardı jaylastırın'. Son' shu'rkelerdi qapqa salın' ha'm 2–3 ayg'a zamarrıq tamırshaları o'siwi ushın qaldırın'. Sonnan keyin o'sip shıqqan mitseliyalı shu'rkelerdi bag'dın' salqın jayının' 3/1 ne jaylastırın'. Eger qurıp qalsa, suw sewip turın'. Hasıldı shu'rkelerden 2–5 jıl jıynawın'ız mu'mkin(ag'ashtın' azıg'ına baylanıslı).

Veshenkanın' egiletug'ın egini sawdada««« Aldın'g'ı maqala: Biz jan'a gazon ornatamız Keyingi maqala: Kolarado qon'ızı NOVODOR FC g'a qarsı »»»

Shembi 3.10.2009 17:01 | baspa | Zamarrıqlar

KPR klubı haqqında

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubı Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubı halıq-aralıq bag'banlar sho'lkemi bolıp esaplanadı. Tolıq oqıw...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqında o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazın' ha'm onı Botanix jurnalında jarıqqa shıg'arın'! Bunnan da ko'birek mag'lıwmat ushın biz benen baylanısın'.