Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Biz jan'a gazon ornatami'z

Jan'a gazondi' qoyi'w yaki eski gazondi' egiwdin' en' qolayli' waqti' may yaki iyun aylari', eger ji'l salqi'n kelse iyul ayi' da tuwri' keliwi mu'mkin.

1. Jan'a gazonni'n' ornati'li'wi'

Gazondi' ornatpaqshi' bolg'an jerin'iz shama menen 10–15 sm shuqi'rli'ta ko'min'. Jerdin' u'stki bo'limin jaqsi'lap tekislen', ma'selen valik penen.

Keyin sizde eki imka'niyat bar

a) gazondi' egiw

Birinshi na'wbette ekpekshi bolg'an jerdin' maydani'n o'lshen'.

Egiletug'i'n eginnin' oti'ni'n' esabi'n qi'li'n': esapti' 25 gramm egindi 1 m2 + qa ha'r 10 m2 25 gramm egindi kerekliginshe qosi'n'.

Egindi sati'p ali'wdan aldi'n di'qqati'n'i'zdi' oni'n' tazali'g'i'na qarati'n'. Sebebi ot o'nimdarli'g'i'n tez jog'altadi'(ekinshi ji'lg'a ol 50 % g'a ko'beyedi). Sati'p ali'wda du'ka'nda eginnin' duri's saqlang'anli'g'i'na itiba'r berin'(eger ol i'g'alli' bolg'an bolsa, bir qi'yli' tuqi'mlar o'nip shi'qqan boli'wi' da mu'mkin). Du'ka'nlarda eginnin' ortasha bahasi' (sorti'na qarap) 3–5 evro/kg.

Egindi qanday isletiwin'izge qarap (oni'n' u'stinde tez-tez ju'resizbe, sport penen shug'i'llanbaqshi'di'rsi'z yaki u'y quslari'n bag'i'w ushi'n). Heshqashan markalanbag'an egindi sati'p alman'i'z!

O'zine isengen firmalarda shap etilgen qag'azlari' boladi', olar esapsi'z bolg'an otlar qari'spasi'ni'n' ishinen bir na'rse tanlap beriwleri mu'mkin. O'z qa'lewlerine qarap, qa'legen jaqsi' du'ka'nnan ali'p keliwleri kerek.

Sati'p ali'ng'an egindi quri'q, suwi'q ha'm sayali' jerde saqlaw kerek. Biz sizge egindi keyingi ji'lg'a qaldi'rmawg'a ma'sla'ha't etemiz, sebebi ol o'nimdarli'g'i'n tez jog'altadi'.

Egindi may ayi'nda (usi' ji'l iyulda) “pu'tkil eni boylap egin'”. Egiwden aldi'n tar ti'rma ja'rdeminde jerdi shama menen 1 sm keletug'i'n shuqi'rli'qta si'zi'q o'tkeriw kerek. Egiwden keyin maydandi' jaqsi'lap tekislep jumsati'n' (mi'sali' valik ja'rdeminde). Egin shama menen 14 ku'nde shi'g'adi'. Gazon 10 sm ge jetkende birinshi ma'rtebe ori'n'. Eger ori'mnan keyin gazonni'n' bos jerlerin ani'qlasan'i'z, sol jerge egip qoyi'wi'n'i'z mu'mkin. Gazon quyi'q boi'p o'siwin qa'lesen'iz, oni' 1–2 ha'pteden keyin sentyabr ayi'ni'n' yari'mi'na shekem ori'n'. Ori'g'an otlardi' heshqashan taslaman'! Ja'ne bir maqalani'n' usi' bo'limin di'qqat penen oqi'n'.

a) gazondi' egiw ushi'n da'slepki o'stirilgen otli' gilemlerdi qollani'n' Usi' usi'l tez lekin qi'mbatqa tu'sedi. Basqa ta'repten bul ju'da' qolay, sebebi ko'plegen firmalarda sati'p ali'wi'n'i'z mu'mkin bolg'an da'slepki otli' gilemler qollani'ladi'. Olardi'n' bahasi' terip shi'g'i'w menen birge 3–5 €/m2 (sorti'na qarap) shamasi'nda boladi'.

2. Eski gazondi' pa'rva'rishlew Ha'r ba'ha'rde (hawa-rayi'n esapqa alg'an halda mart ha'm may aylari') gazondi' japi'raqlari'nan ha'm quri'q a'tirapi'nan tazalan', eger kerek bolsa, egip shi'g'i'n'.

Gazon qi's dawami'nda qi'sta “sozadi'”, soni'n' ushi'n oni' ba'ha'rde ori'p qoyi'w kerek. Soni'n'day gazondi' ja'nede janlanti'ri'w ushi'n jerdi shamallati'w jaqsi' ta'sir qi'ladi'. Bul ma'qset ushi'n siz a'piwayi' u'skene “aerotor” qi'li'wi'n'i'z mu'mkin.

Buni'n' ushi'n qali'n'li'g'i' 2–3 sm keletug'i'n, o'lshemi shama menen 30×30 sm keletug'i'n taqtasha tayarlan'. Taqtashag'a 10 sm shege basqa ta'repinen shi'g'i'p turatug'i'nday etip qag'i'lsi'n. Shegeler arasi' 2–3 sm boli'wi' kerek. Usi' ta'rizde shegeler qag'i'lg'an taqtashani' ag'ashli' uslag'i'shqa qag'i'n' (oni'n' uzi'nli'g'i' aerotor penen islew ushi'n sizin' boyi'n'i'zg'a mas keliwi kerek).

Ha'rdayi'm ori'mnan keyin shegelerdi jerge taqtashag'a shi'g'i'wg'a bolg'anday etip basi'n'. Keyin olardi' suwi'ri'p ali'n' ha'm sol operaciyani' pu'tkil gazon boylap qaytalan'. Za'ru'r bolg'anda vilani' isletiwin'iz mu'mkin. Gazondi' suwi'rmaqshi' bolsan'i'z aerociyani' keyin qi'li'n'. Quyi'latug'i'n suw kerek bolg'an jerde tami'rlarg'a bari'p tu'sedi.

««« Aldi'n'g'i' maqala: Suwi'qqa shi'damli' palma (jabayi' palma) Rhapidophyllum hystrix Keyingi maqala: Biz shi'g'anaqli' veshenkani' o'stiremiz (Pleurotus ostreatus) »»»

Shembi 3.10.2009 12:12 | baspa | Gazon

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.