Botanix – bag'banshi'li'q ha'm o'simlikler haqqi'ndag'i' jurnal

qaraqalpaq versiyasi'

Biz avokado o'siremiz

Avokado (u'lken botanik almurt – Persea americana) tropik terek bolip, uzunlig'i 6–20 m. Tabiyatta Meksika ha'm de Braziliyada o'sedi. Ha'zirgi waqitta pu'tkil tropik ha'm subtropik aymaqlarda o'stiriledi. Japraqlari' elliptikaliq, ushlari nayzali, terli, ji'lti'raq, jari'q yamasa qoyi'w jasi'l, arqa ta'repi ku'lren'. Apelsin japrag'i'na usaydi'.

Du'yshembi 14.12.2009 12:31 | baspa | Ekzotikali'q o'simlikler, O'simliklerdi o'siriw usi'llari'

Piyazlardi' ha'm o'simliklerdi egiw

Sati'p ali'ng'an o'simliklerdi (eginlerdi), pochtadan ali'p kelingenlerin, qadaqtan shi'g'ari'p qaran'g'i'raq ori'ng'a 2–3 ku'nge jaylasti'ri'n'. Simzde ekinshi imkaniyat da bar olardi' birden egiw, keyin bolsa bir na'rse menen eki ku'nge qi'ya qi'li'p jabi'p qoyi'w (ma'selen koncelyar qag'az benen, doska menen) olardi' quyashtan tuwri'dan- tuwri' nurlani'wdan saqlaw ushi'n. Bolmasa siz oldardi' quyash nurlari'nan zi'yanlandi'ri'p qoyasi'z.

Ekshembi 4.10.2009 21:13 | baspa | O'simliklerdi o'siriw usi'llari'

O'simliklerdi tuqi'mlardan ko'beytiw

Bir ji'lli'qlar Ko'p ji'lli'qlar Pali'zlar

Ushli' piyaz

Shvit, arpabadiyan, zira', anis

Ashshi' buri'sh, pomidorlar ha'm baklajan –tuqi'mlari'n egiw

Du'kkeliler loviya, noxat, soya, jer jang'aq (araxis, qi'tay g'ozasi')

Terekler ha'm putalar

Ekshembi 4.10.2009 21:05 | baspa | O'simliklerdi o'siriw usi'llari'

Temeki Nicotiana glauca – balkonli' peyzajli' o'simlikler

picture

Ko'gimtir temeki yaki knikotin

Insan talabi' ha'r dayi'm jan'a, a'detten ti'sqari'dur. Har bir ha'wesker bag'ian o'zinin' bag'i'nda jan'a, hesh kim ko'rmegen, hesh kimde joq na'rseni o'stiriwdi qa'leydi. Soni'n' ushi'n gu'l bazari' ha'r ji'li' twrli jan'ali'qlar usi'ni's etedi, ha'wesker bag'manlardi'n' arzu qi'li'p ju'rgen jan'ali'qlari'n “qandi'ri'w” ushi'n. Biraq tijarat arti'nan ko'beyip ati'rg'an jan'ali'qlar tezlikte tek assortiment boli'p qali'p ati'r.

Ekshembi 4.10.2009 20:55 | baspa | Ekzotikali'q o'simlikler

Xoshqa'wmet urshi'q formali' almani' o'siriw

Bazar ekonomikasi'ni'n' rawajlani'wi' o'zi menen tu'rli o'zgerislerdi ali'p keledi. Usi'lardan biri awi'l xojali'q islep shi'g'ari'w intensifikaciyasi' boldi', islep shi'g'ari'w effektin ko'teriwge ha'm bazardag'i' islep shi'g'ari'wshi'lar ba'sekilesiwine tuwi'rlang'an. Bag'banshi'li'qta o'siriw ushi'n maydannan tuwri' paydalani'w, bull intensifikaciya tereklerinin' ba'lent kroni'nan tarti'p en' pa's putalari'na o'tiw degeni. Pa'srek kron tereklerin o'siriw ko'plep paydag'a iye, jumi'sti' jen'illestiredi ha'm miywe si'pati'n jan'a da'rejege qoyadi'. Almalarda pa'srek kronli' tereklerdin' namayandalari' boli'p o'siwshi terekler boli'p esaplanadi' “xoshqa'wmet urshi'q”, “super qa'wmetli urshi'q”, “quyashli' oq” (solar axe) h.t.b. Perspektivli ha'm paydali' boli'p “xoshqa'wmet urshi'q” ko'rinisindegi terek esaplanadi'.

Ekshembi 4.10.2009 10:19 | baspa | O'simliklerdi o'siriw usi'llari'

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-24

KPR klubi' haqqi'nda

KPR – O'simlik o'siriwshileri klubi' Slovakiya
KPR – O'simlik o'siriwshiler klubi' hali'q-arali'q bag'banlar sho'lkemi boli'p esaplanadi'. Toli'q oqi'w...
O'simliklerdi o'siriw ha'm egiw ta'jriybelerin'iz benen bo'lisin'. Bul haqqi'nda o'zin'izdin' ana tilin'izde maqala jazi'n' ha'm oni' Botaniks jurnali'nda jari'qqa shi'g'ari'n'! Bunnan da ko'birek mag'li'wmat ushi'n biz benen baylani'si'n'.