Ботаникс – бағбаншылық ҳәм өсимликлер ҳаққындағы журнал

қарақалпақ версиясы

Әжайып велвичия (Welwitschia mirabilis) – тири қазылманы өстириң

picture Әжайып велвичия яки өзине тән (Welwitschia mirabilis) ески өсимлик болып есапланады, ҳәзирги ўақытта Атлантика океанының жағаларында, шөлдиң киши бөлимлеринде ҳәм Намибияның қубла Анголаларында өседи. Бул терек болып, бир көринистен буғын улыҳма усамайды. Пүтин өсимлик жумалақ тамырынан ҳәм еки қапталында орналасқан болып, ҳәр сапары өсетуғын, еки оралған узынлығы 2,4 м ге шекем болған ленталарды еслетип, велвичия бир пүтин тасланды қурамын қалдырады. Гәп өсип шығатуғын ултанлар ҳаққында болып, мудамы өсиўди еттиретуғын ислери қурып қалады ҳәм ыдырап кетеди.

Шийшемби 29.9.2009 21:26 | Баспа | Экзотикалық өсимликлер

Биз дән қоңызларына қарсы гүресемиз

Дән қоңызларын ҳеш кимге таныстырыўдың қәжети жоқ. Олар майда қоңызлар (3–4 mm) болып, асханада топланған туқымлары арасына табылатуғын еди.

Зыянкеслер собықлылар туқымларының барлық түрлеринде раўажланады. Дерлик барлық собықлылар өзиниң жеке дән қоңызларына лобия-лобиялы, буршақ-буршақлы, шешевица-шешевицалы, собық-собықлыларға, … ийе болады.

Туқымларының қоңызлар тәрепинен желинген орынлары жемирилгенге уқсайды, үлкен қоңызлар өзлеринен кейин тесикшелер қалдырады. Айырым түрлери (мәселен лобиялы дән қоңызы) оларды сақлаў ўақтында көбирек зыян келтиреди (себеби бул орынларда жасаў ушын идеал шәраятларға ийе болады), тийкарынан өсимликлер бағда, бағ қапталларына зыян көрсеткен болады.

Оларға қарсы гүресиў жүдә әпиўайы ҳәм нәтийжели болады (нәтийжелиги 100% ке тең).

Шийшемби 29.9.2009 10:25 | Баспа | Зыянлы жәнликлер

Қарағай Pinus kesiya

Pinus kesiya қарағайы азия қарағайларының тез өсер түрлеринен бири, өзиниң ўатанынан басқа жерлерде кем өсириледи. Ол 30–35 метрге дейин өседи, ал диаметри 1 метрге шекем жетеди. Бул үш ийнели қарағай (бир жеринен 15–20 см 3 ийне шығарады). Исигиниң үлкенлиги 5–9 см, туқымының узынлығы 1,5–2,5 см.

Шийшемби 29.9.2009 07:14 | Баспа | Тикен жапырақлылар

Қытай шай путасы – өзиңиздиң шайыңызды өстириң!

сүўрет Өзин ҳүрмет қылатуғын ҳәр бир ҳәўескер бағбан қыс аҳырында кейинги пасылға нени өстириўди ҳәм көбейтиўди режелестире баслайды. Ҳәр жылы помидорларды, қызыл бурышларды ҳәмде қыярларды өстириў жаныңызға тиймедме? Өзгерислерди қәлейсизбе? Азғана экзотикадан? Усы жылы шай өстириўге қалайсыз?!

Дүйшемби 28.9.2009 06:38 | Баспа | Экзотикалық өсимликлер

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-24

КПР клубы ҳаққында

КПР – Өсимлик өсириўшилери клубы Словакия
КПР – Өсимлик өсириўшилер клубы ҳалық-аралық бағбанлар шөлкеми болып есапланады. Толық оқыў...
Өсимликлерди өсириў ҳәм егиў тәжрийбелериңиз бенен бөлисиң. Бул ҳаққында өзиңиздиң ана тилиңизде мақала жазың ҳәм оны Ботаникс журналында жарыққа шығарың! Буннан да көбирек мағлыўмат ушын биз бенен байланысың.