Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Bulbes fleurs da dumize keyney tilam yan

I ma bulbey(dumize tadjey) Ka ngey takarda ra kan i sanba posta ra de aran ma fanda jiirbi 2–3 biyo ra. Aran ga hiniga turizey tilam za aran duay amma aran ma fandey biyo ra jiirbi yan. Aran ma si fandey weyna ra, i ma si koy hassara.

Dumize taji tilam yan Guusu ize keyna te fleuro kan aran ga ba aran ma dan se. Aaran ma ka pot ra (plastik wala sakize), aran ma kadjey dan ganda aran ma i hayandi de i mi dan guusizo ra. Aran ma hari munu guuso ra, waato kan haro koogu aran ma labu dan a bon. Yadini no aran ga te i kulu se. Tilam yano banda aran ma i no hari. Jiirbey kan ga ka aran mi hangandi da i ga ba hari. Konni waate aran ma i haggoy da weyna. Habu hinka ga koy habu hinza(3–4) kadjey ga sandi waati dini banda aran ga hini ga i sadjaw mate aran ga te weyhandi se kan go aran kalo ra.

Aran ma bulbes(dumize tadjey) kan gonda fleurs da kadji

Aran ma labo faru kan ra aran ga ba aran ma bulbes da kadji tilam (i ga nee i se turize bulbes). aran ma bulbey katarey takardara de aran ma duma sahadinda. Aran ma te guusu (matekan i ga tchabe aran se da) aran ma bulbo kopta dan bene harey. Bulbes turize djarey ga bu da aran an i dan ganda hare. Aran ma labo dan de aran ma i no hari da konni boobo gono. Da aran ga tulipe tilam kaydiya waate (aran si hini ga i djissi nongu hanno wala aran ga koy naru yan kan aran si tara ga ka) aran ma si i no hari. Bulbes turizey ga fulanzam i ga sintine ga beeri da bena haro sintine ga kan.

Dumi keyney da wey kan i faru alhali lalo ra i ga i duma guusu ra kan si beeri ra. Boro ma guna moora kan go bulbo bena da labo game da du ga bay turizo beera. I ga bulbey fansi a ka da koptey sintine ga kogu (yadini no bulbes turizey kulu kala glaïeul hinne). Alwaati kan ga koron ga te kan koptey ga tare ga kogu handu guwanta ra. I ga hini ga dumi booba kulu dogu ga i djissi nongu hanno ra kala waato kan kaydiya ga ba ga ka (dumay dini ga ti tafarnua, safran da tulipe). Djarey kan ti lys, muscaris da tchurey wa da Suleymane lanba si hini ga funa yadini ga. Dumay kan si hini ga djissi kogante hima i mai tilam nongu fo ran ma si fandey yadini (habu fo djissi yan kogante sinda tali amma a ma si biisa yadini ).

Dumi tilam yano alwwati Tilam yan beeriyano cm ga
Tafarnua izekeyna dumi, kadji beera cm 2 sanga missali Allium carinatum, flavum, molly, olaraceum, scorodoprasum 7.-10. 5–8

Tafarnua beerey dumo, kadji beera da cm 10 -sanga missali Allium giganteum, karataviense, nigrum |7.-10.|10–15

Colchicum-Colchique automne wane 8. 15
Crocus-dumi kan ga te fleurs printemps waate (Crocus chrysanthus, Crocus vernus) 10. 9
Crocus-dumi kan ga te fleurs automne waate (Crocus sativus) (7.-)8. 9
Gladiolus-glaïeul (kali ra dumi) 4.-5. 10 (ikeyney 5)
Gladiolus-glaïeul (botanik dumi kan ga danbarandi) 9. 5–8
Lilium candidum-lys kwarey wala lys Madone wana 8. 3

Lilium-lys, dumi foyan|9.(-10.) |5–15 dumay manti a fo

Muscari-hyacinthe raisins koye 7.-10. 8–10
Narcissus-narcisse 8. 10
Ornithogalum umbellatum 7.-10. 10
Polygonatum-suleymane lanba 8.10., 2.-3. 10
tulipes donu bon keyna sanga: Tulipa chrysantha, tarda, saxatillis, turkestanica, urumiensis 10. 10
Tulp gote-Tulipangreiga (Tulipa greigii), Foster tulp (Tulipa fosteriana), kaufman tulp (Tulipa Kaufmanniana) da kali hybrides 10. 12–14

lys boobandi yan da ekaye

foto

lys boobandi yan da ekaye

Ima ekaye faye da bulbo no ti fondo fala kan ga nan lys ma ba gumo. (bulbo koptey – sangadey albassane).

Aran ma ekayey tilam guusu kam ga to 1–2 cm (= labo kan i ga dan ekayo bon) djiney ra wala conteneur fo ra aran ma fayda zari hare dungay ra 25–30°C da cini hare 22°C (cini hare températuro ga hini ga bara 22°C se ganda amma hari hare temperature no i ga gune) (missali serro ra, couveuse, finetaro). Aran ma gayi a ga taye. Bulbe tadji yan cm 1 ga te wassu ekaye nongu beero bon kala bulbes 2–3 handu 1–3 ra. ekayay kan i fassu ga tilam handu iya bananta i ga i dogu handu egganta sintina ra i ma ye ga i tilam guusu ra kan ga to cm 2. Aran ma tilam ekaye bulbe fo koye, aran ma nan cm 4 morey. Aran ma hangane jiiri 4–6 ga nan aran bulbes turizey ma kopto hanno ka kan gonda fleurs.ka

Bulbe turize dumizey dumayan

Bulbe turize djarey ga te i boobo wassu da gurize. Aran ma dumizey duma wassu-wassu handu hinzanta ga ka handu tacanta ra wala pot ra djina cm 0,5–1 ra. Aran ma si ye ga turizekeyney djiri sintina ra, aran ma fay da ngey nongo ra. Dumize djarey ga te fleurs yeesi. Dumi booba kulu ga te fleurs jiiri 2–5 banda kan i ni duma. Dumi keyney ga djiri ga te fleurs ibeerey se.

««« Article kan jiini: Trèfle (tarfal) kopto taci koyo fariyano – Marsilea kan gonda kopto taci (Marsilea quadrifolia)

Alarba 14.7.2010 20:06 | Imprimer | Mate kan i ga turizey sajaw da

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.