Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Trèfle (tarfal) kopto taci koyo fariyano – Marsilea kan gonda kopto taci (Marsilea quadrifolia)

foto

Marsilea kopto taci koyo

Marsilea kopto taci koyo (Marsilea quadrifolia) fougère kan go hari ra kan kopto ga hima trèfle (tarfal). Aran diyano ga, tarfal kan go hari ra da fougère si koy da tchare? Manti tchimi no, ikulu ga tchi aran se hankan ti turize wone, kan ga taalam kailkoye boobo si a bay andunia ra.

Tarfal kan go hari ra gonda rhizome kan ga hima lacet. Koptey si kala folioles taci kan ga fatta tigsi bon i a doy hari bon. Sintina diyan ga i ga hima tarfal kopto taci. Waati kan aran na rhizomey ka tarey ga funu haro ra aran ga di sporocarpes yan (Hayfo keyna yan no kan kan ga soli kan ga to dunguri izey beeriyan). Yadini ga iri ga nee kan fougère no. Tarfal kan go hari ra ga zayy bangu hari ra ni ga dua nongey kulu ra kala Amirka Dendi kambee labey ra. Turizo dini borey no kanda Amirka labey ra. A sino koynee Pologne amma borey go ga ceci i ma ye ga kataa labo dini ra bongu beero kan se i ga nee Goczalkowckie. Boro ga dua Slovaki labu nongu 7 Latorica issa mee i ga dua mo Bodrog, Laborec da Uh harey mee. A sino koynee Tchek labo ra.

Turizey yan kan ga hima a dumo go labu dungey ra; i ga ba dungey yadini ga i si ga i dan iri do. A foyan i ga i dan aquarium ra.

Marsi lea kopt o ta ci k oyo (Mar sile a qu adri foli a), si boro tab andi ; bac kan to d a ha ri d a la bu g a w a s s a . C o n tene ur 2 0×2 0×1 0 cm ga wassa a se. A si ba gel yadiniga ni ga hini ga fanda tarey jiiro kulu. Marsilea kopto taci koyo si boro tabandi boro kulu ga hini ga faru (bassin keyna ra wala pot kan mana fuunu, finetaro djarga).

foto

Da aran sinda nongu boobo, aran ga hini ga ceci djiney habo ra (aran ma ceci hankan ga sanbu l 60, 80 a go sanga 10 €).

Aran ma labu dan ganda ra (cm 5 labu ga wassa) aran ma dan hari kala a ma to. Mata kan i ga te ga Marsilea kopto taci koyo duma da noya.

Bassin dini ga hini bara aran kalo ra wala aran fuwo ra finetar djarga (finetar kan kan ga gune tarey ga bori). Kaydiya waate aran ma djissi terrasso bon dendi kambee wala kali ra.

Tarfal kan go hari ra ga te bongu ra gumo. Aran ma dan botogo hala ganda nankan aran ga rhizomes dan. Turizo no ga nga bon haggoy. Hari kan aran dan kulu ga te a se. Nga wo mate kan haro go da no a ga goy da. Da haro ga to (cm 5–100) i kulu a fo. da haro ga ba tigsey ga kuu, da haro ga keyna tigsey ga keyna ni ga di koptey ga doy haro bon.

Rhizomey no i ga nan i ma baa. Rhizome (cm 10) ga wassa ga te tarfal se tapis.

««« Article kan jiini: NOVODOR FC kan ga doryphore tangame Article kan ga kaa: Bulbes fleurs da dumize keyney tilam yan »»»

Atino 12.7.2010 16:32 | Imprimer | Hari da hari ra turizey

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.