Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Lotus kan funu Inde (Nelumbo nucifera)

foto

Lotus Indien Fleuro

Lotus Indien (Nelumbo nucifera) hari turize hanno no kan ganda pea kopto yargey kan ga doy haro bon. Boro ga du fleurs rose turi tigso kan ga kaasu bon centimetres boobo haro bon. buddha borey no ga nafa da Inde Lotus fleur ngey diina harkey ra. I ga nafa da turize kulu; ba kan i ga nafa da dumizey da tigsa (rhizomes) cuisine ra Asie dendi kambee da azawa kambee. inde lotus paludal turize no kan i ga duma mate kan i ga fragrant hari lily duma da. A duma yano si gaabu mate kan iri ga cabe da, ni ma bay mate kan i ga te da!

Da ni ga Lotus Indien duma, ni ga dumizo fifiri no (ma kankame wala ma dan labu) a ma bori. wo di ni no ga nan hari ma furo a ra. Hala manti yadini dumizo si hini ga zay. Da ni ma na kopta kaa dumizo si hassara kala jiiri da jiiri.Amma,da ni na a dan hari ra a si te jiiri boobo hala dumizo ga fatta tarey.

foto

Lotus Indien dumizey zay yano

Mate no ni ga te ga bay hala ni na dumizo dumbu ga bori? Hala ni na dumizo dan hari ra gano a beera doubler nee ga guruu 24 sanga jiirbi fo noya, to a mana tee, ni ma ye ga dumbu koynee. Da manti yadini ni ma dumbu ni ma yee ga dan haro ra koynee kala guruu 24 de ma beera gunee. nima sobey ga tee yadini kala dumizo ma doubler.

Hari de no dumizo ga ba…

Hala dumbu yano te ga bane,ma dumizo dan containeur ra kan ga to ga hari. Temperature hanna no ta 27°C ga koy 28°C zay yano sintina ga. (ba kan dumizo ga hini ga doub-ler temperature 20°C ga). Temperature wone ga dumizo ga zay wasu, semaine fo ra ni ga di zay taji ga fatta. ma di foto http://www.victoria-adventure.org/…om_seed.html.

Za kopto sintina fatta, ma dumizo kan fatta tilam botogo ra wala aquarium kan gonda tondize yan containeur ra (aquarium, bangu). Haro hauteur hima ga to baa cm 30 jina kan ra a go bon bene. Hala jina kan ra a go tondize aquarium no, Lotus Indien ga hini ga beeri aquarium kan i tonandi da hamissa.

Keyna keyna, waati kan turizo beeri, a ga ba nongu beeri. Ni ga hini ga beerandi bangu ra, kali ra, wala nan kan yeni futu sino. Temperature hanna kan ga i ga Lotus Indien biiri ga ti 20 °C ga koy 35 °C.

Iri newo labey ra, temperatures si beeri gumo amma turizo ga funa kan manti da sandey. Waati kan dunga to, ni ga hini ga turizo dan tarey amma da yeno waate no ni ma fayda fuwo ra, nongu kan a ga hallassi. Hay lala kan ga hini ga kaa turizo ga no ti a ma goro nankan a ga hini ga te sanga hari lily dumo.

Fondo hanna kan ni ga Lotus indien sajaw da no ga ti ni ma nafa da tubes en beton kan ga sanbu hari litar 60 wala 80 – i noro ga koy tunu Euro 10 a fo kulu. Ma te mate kan i ga ni ya-mar da: Ma dumizo kan zay dan botogo ra wala aquarium kan ra tondize go pot de fleur ra wodini banda ni ma pot dan beton tube ra. A ga bori ni ma hari dan tubo ra kala a ma to.

Ni ma goy da beton tubo nafa no ga ti ni ga hini ga a jiisi ni kalo ra wala ni fuwo ra. Da ni na a jiisi ni fuwo ra, ni ma a jiisi finataro jarga (wani wani balcon finatar bon) Lotus indien tur-izo ma du ga du wayno ga bori. Dunga waate ni ga hini ga tubo jiisi ni balcon se Dendi kam-bee wala ni kalo ra. Ni di wala, lotus Indien turizo gayi yano si gabu – ba fuu ra!

««« Article kan jiini: Welwitschia (Welwitschia mirabilis) – Fossile kan ga funa faru yan Article kan ga kaa: Indonesie Mangu »»»

Atalata 15.6.2010 15:28 | Imprimer | Hari da hari ra turizey

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.