Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Mate i ga te ga suubo dunbu?

Da aran ga ba gazon hanno, aran ma suubo dunbu hala a ma bori. Ni si du pin wala sapin hanno hala suubo kan go a djarga si bori.

Hala ni ga suubo dunbu ni ma bay kan i hanna no ga ti ni ma suubo pati patiyan hinza. Miassali da suubo ga to cm 6 ni ma pati kala a ma to cm 4.. Gazon kuu yan hanna no ti cm 2–3. Da aran na dunbu ga biisa yadini, kulu a ga koogu, da manti yadini doole ni ga hangandi gumo dunbuyano banda ( litar 10–15 hari op 1m²).

Iri gonda masine kan ga suubu dunbu iiri hinka – izena dumo da itadjo dumo.

Wey dini si suubu kumna amma i ga pati pati no de i ma i furu ganda, wodini no ga nan i ma te birdji. Da aran gonda piscine dunbu yano masino tadjo si te aran se. Subizey kan ga kan ga furo piscino ra . Yadiniga aran ma nafa da masine za don waney kan gonda hankan ga suubey sanbu ga gayi.

Sohon masine yan gono kan i ga dan tcharga. Da ni na bac kan ga suubo gayi dan ni ga du masine kan ga suubu dundu classique; da ni na a ka a ga ye ga ka masine wohandi dumo.

Masiney dini ga te nankan pente go 15°. Aran ma kokari ga du debroussailleur a ga biisa masine kan suubu de no a ga ka da aran pelouso gonda pente da mo aran ga ba aran ma suubu dunbu turey djarga.

««« Article kan jiini: Suubu gazon tadji dan yan Article kan ga kaa: Mate no i ga te da suubo kan i dunbu ga ka? »»»

Assibto 10.7.2010 23:33 | Imprimer | Subu

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.