Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Suubu gazon tadji dan yan

Alwwati hanna kan i ga suubu tadji dan wala gazon hanseyan no ga ti Handu guwanta ga koy Handu iddanta. Zama se haran hari boobo mana kan, alwaati hanna no ga ti Handu iyanta.

Gazon tadji dan yan

Aran hima ga labo berii kala a ma to cm 10–15 guusu yan. Aran ma labo sasabandi rouleau ga.

Abanda aran ga hini ga te hay hinka :

a) Suubo dumizey Aran ma nongo beeriyano aouna djina. Watiniga aran ma di gazon marje kan ga wassa. Aran ma bay kan gazon grammes 25 no i ga ba m² 1 se. Da aran ga ba aran ma gazon tajandi aran du grammes 25 10m² se. Da aran ga ba ga dumizo day aran ma di hala a ga tadji da manti yadini kulu a si tara ga zayy (dumize kan te jiiri 2 zayy yano wassi yano go 50%). Aran ma haggoy mo da mate kan i ga djissi da (da dumizey ga tay wala i sintine ga zayy, to ni ma si day.) dumizey noro go 3 € / kg (dumey go tchare ra). Aran ma bay hankan aran ga ba hala aran ga ba aran ma te gazon (suubu no kan iga taajugumo wala i si a taamu gumo, iga fooru a bon wala suubu no kan tchurey se no aran ga baara). Aran ma si dumize day kan sinda seeda ! Kampani hanney gonda tira yan kan ga aran gaa aran subane yano ga. Mangassi hanno ga aran no tira da aran ga ba.

Aran ma dumizey djissi nongu kanga kogu kan gonda kubay. Iri ga aran yamar aran ma si nan kala yessi zama yadini ga a si zayy wassu. Aran ma dumizey saï (haran Handu iyanta ra ). Ba aran ga dumizey saï aran ma djini ga bunga yan kaa kanga to cm 1. Duma yano banda aran ma labo kanandi (da rouleau p.ex.) de aran ma hangandi. dumizey ga fatta jiirbi 14 banda. Dunbu yan sintina ga te waati kan suubo to cm 10. Da aran di nonguyan kan suubu sino aran ma duma nodini. Da aran ga ba gazon tino, aran ma suubo dunbu jiirbi 15 kulu. Aran ma si suubo furuu! Aran ma tchaw hantumyano kan go tira wone banda.

b) suubu rouleau Fondo neya kan ga wassu a ga tchada mo. Kampani boobo kulu kan ga gazon nere ga dan yano noro dan ngey hayo ra wodini ga haya falandi aran se. Suubo dan yan ga te da gazon tapis kan i ga dan sahadinda. Noro, dan yano go ara ga koy to 90–150 Slovak Couronnes/m² (dumay go tchare ra).

2. gazon zeno hanse yan Alwaati hanna ra (mate kan alwaato go da Handu hinza ga koy Handu guwa ra), aran ma koptey ku da rato wodini banda aran ma duma nankan a himanda. Yeno waate, gelo ga suubo tunandi. Yadini ga aran ma kanandi za wodini mana ka.

Labo hanse yan ga Suubo boriandi gumo. Aran ma aran goye djina te aran bonse. aran ma sanbu kataku kan beeriyano ga to cm 2–3 da cm 30×30. Aran ma kutchayze kan kuuyan ga to cm 10 da tche medaru cm 2–3. Aran ma dan katako ga bundu (bundo ga koy to aran kuuyano a ma du ga goyo falandi aran se). Suubo dunbu yano banda, aran ma katako kutchize koyo dan suubo ra de aran ma yega a ka. Aran ma yega te yadini suubo kulu ra. Wodini banda aran ma hangandi; haro ga furo kala kadjey ra.

««« Article kan jiini: Djingam Pleurote dan yan (Pleurotus ostreatus) Article kan ga kaa: Mate i ga te ga suubo dunbu? »»»

Assibto 10.7.2010 16:20 | Imprimer | Subu

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.