Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Djingam Pleurote dan yan (Pleurotus ostreatus)

Djingam pleurote (Pleurotus ostreatus) temayi ga bissa Champignon. Manti sanga champignon no kan ga hima amiante phalloïde vénéneux (Amanita phalloïdes).

Djingam pleurote gonda bitamine, acide amine wane da guru kan ga boro gaham faba da miicrobe. Koynee mo a ga cholesterolo kan go kuro ra hanse da zama a sinda hankan ga gaham wargandi, borey ga bara mariyan se. I ne mo a gonda anti-carcinogene.

Mate kan i ga djingam pleurote dan da (Pleurotus ostreatus)

Djingam pleurote dan yano ga te da fonda hinka: – Suubu bon plastik saku ra, wala turigna bon.

Suubu bon plastik saku ra

Suubo hanse yano. ni ma suubo hanse za ni mana greffe te bacterieyey da champignons wi. stérilisation ga te da fondo hinka:

  1. Aran ma suubo djissi kasrol mefo hari aran ma dungandi guru fo 100°C. aran ma fay da a ma yaï 20–25°C.
  2. Fondo hinkanta (kan ga fala ) no ti wone: wa suubo dan conteneur aran ma hari dunga munu a bon. Suubo te noya da yaye ga to 20–25°C. Substrat (suubo) greffe yano yatchine no i ga te da: aran ma te suubu da mycelium saku beeri ra. Mycélium paké fo wassa ga 15–20kg suubu tayo greffer kan go saku 50×100 cm ra. Aran ma sako dabuda korfu keyna. Aran ma te funi 10 cm 3–5 sako ra.

Da aran ga pleurote faru da haro si ba, aran ma gusey zabu (aran ga hini ga tonton da himanda). Duma yano banda, aran ma sakey dan biyo ra (aran ma hagoy da weyno futo). Temperature hanna no 15–25° C. Da konno koy bene pleurote ga beeri wassu (amma konni beeri ga ngwari djiney kan go suubo ra zabu). Iri ga aran yamar aran ma temperaturo nan a ma saba da pleurote. Da pleuroto ga te champignon boobo, aran ma sako ganandi ga konda nankan ga yaye da nodini. Da aran ga ba champignon ga biisa yadini aran ma koy ga sako nakan ga dungu. Pleuroto ga te champignon handu 3–4 ra, wodini banda abane. Kala aran ma ye ga dan yano sintine aran ma te greffe suubu zena bon. Paké fo ga te pleurote kg 2–4.

Turigna tigsi bon

Sajo ra, pleurote ga zayy turigna kopto bon. aran ga dan turigna tigsi bon kan gonda cm 30–80 kuu yan. Aran ma nafa da turi kulu bundu (kala coniferes hinne!). Turibundo mana hima ga biisa handu iddu a dunbu yano banda. Fondo boobo gono kan i ga pleurote dan da bundu bon. A ga bissa i ma pleurote dan bundo ga mycéliumo ma du ga goro bundo ga. Wa gussu ize keyney dan kala a to labo ra nongu kan gonda bi.Aran ma nan i ma tay. tgsey ga te pleurote kala jiiri 2–5 (aran ma di mate kan tigsey go da).

Mycélium pleurote nerante

««« Article kan jiini: Kiwano - Cucumis metuliferus Article kan ga kaa: Suubu gazon tadji dan yan »»»

Alzuma 9.7.2010 16:17 | Imprimer | Champignons

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.