Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Kiwano - Cucumis metuliferus

Kiwano ga hima lemu, a gonda kuu yan cm 10–15 a go cucurbitacés kunda ra. Turizo basso gonda sanga hilli kan ga hima za don wongu djiney. Pulpo go iyargey a gonda hilli yan kan gonda gurize kwarey m 5–10. Hala kiwano mana nini i ga di dessins yargey kan go hilley ga.

Amirka Gamo ra da Israël no turizo wo go.Pulpo kan ga yargey da gurizey ga kanu. Kiwano ga hima konkombre, kaneye da banana. Da ina koossu a ga te gaassu. Aran ga hini ga gurizey kogandi aran ma i duma. Boro ga ceci ni ma dan ni kwara. A ga fala, nankulu kan konkombre ga fatta, kiwano mo ga fatta. Sanga kaneye no aga tara ga beeri, ni hima ga fassu hala a ma bori. Koptey ga hima kaneye kopto fleurey go m 3 i ga hima kaneye fleurey. Turizo mana hima ga lamba ganda labo ra a ma si koy ga funbu. Kiwano ga ba temperature 25°C, température wodini no i ga ba konkombre da kaneye se da i ga i faru. Turizo si hini gel yadini ga ni ma si a tilam kala waati kan gel si no koynee.

««« Article kan jiini: Cherimoya (Annona cherimola) Article kan ga kaa: Djingam Pleurote dan yan (Pleurotus ostreatus) »»»

Alarba 7.7.2010 17:45 | Imprimer | Hari da hari ra turizey

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.