Botanix – Tira kan i hantum turizey bon

Botanix Zarma Edition

Chine attayo – wa aran kambee attayo duma!

foto Za al waati hanna biisa za yeno mana furo, kalikoye kulu ga fongu nga yeesi dumizey ga. Tomati, poivron da konkombre duma yan si aran bedjandi koynee? Hay taji no aran ga ceci? To mate no aran di attayi duma yan ga?!

foto Attayi gna (Camellia) gonda turikeyna wala turikeyneyze dumi 50 kan i kulu i hanna no gati Chine attayigna (Camellia sinensis). Turigna dini za don Chine Dendi kambee no a funu da Inde da Birmanie da Vietnam da Laos nankan i ga duma za jiirey da jiirey. Ba kan i ga faru nankulu labu dungey ra, labey kan ra i ga duma gumo no ga ti Chine, Inde, Sri Lanka da Japon.

foto

Attayi gurize

I ga hini ga attayigna dan iri labey ra. Wo kan ga gaabu no ga ti attayi dumizey duyano zama i ga tara ga hassara no. Gura ga hima cone, i hima ga tayandi jiirbi hinka – ihinza hala i ga duma. Wodini banda i ga turizo duma nongu hanno. Gurizey ga tunu habu 2–4 banda température 20–25 ºC. Aran ma ceci batama kan gonda wayno waati dini no turizey ga zayy ama bori; aran ma turizey fassu handu 6 banda. Aran ga du turikopto hanno da hankan ga aran attayo dan ga bori.

Attayigna ga bori tarey kaydiya waate wala terasso bon. Kaydiya hanno kan hari ga kan gumo ga te attayigna se. Ba kan a si bori ga to wo kan i ga duma labey kan ra i ga attayi faru aran ga du attayi ka ga kanu kan gonda fleurs kwarey hanno.

Yeno waate aran ma turizo dan finetro djarga. Dumi no kan da si du weno hanno, a ga taabi, koptey ga funu. Amma, za alwaati hanna ka a ga ye ga tunu koynee aran ga du kopto hanno yan.

««« Article kan jiini: Turizeburu Artocarpus odoratissimus, Marang Article kan ga kaa: Cherimoya (Annona cherimola) »»»

Atalata 6.7.2010 19:53 | Imprimer | Turizey kan funu nongu fo

KPR ciina

KPR - Kalikoyay Sata Slovaki Labou
KPR - Kalikoyay Sata labey kulu kalikoyay wane no. Ma caw ga di...
Ma cabe borey se ni bayra turizey tilam yano ciina ra. Ma hantum tira kali hanse yan bon, turizey, da turizey tilam yano ciina ra etc. de ma katarey ni wane ciina ra iri wane Botanix tira ra! Ma iri contacter da aran ga ba laabari ga tonton.